Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.9.2007

Konsumenternas syn på Finlands ekonomi har blivit svagare

Konsumenternas förtroende för ekonomin var fortfarande stort i september. Konsumenternas förtroendeindikator var i september 18,5, då den i augusti var 20,3 och i juli 18,5. Förtroendet för ekonomin var samtidigt starkare än för ett år sedan och starkare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 3-19 september 1 573 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades förväntningarna på Finlands ekonomi i september jämfört med föregående månad och var de dystraste på ett par år. Också nettotalet för den egna ekonomin sjönk något, men det var fortfarande högre än långtidsmedelvärdet. Konsumenternas syn på arbetslösheten och i synnerhet på sparande var fortfarande ljusa, medan åsikterna om hur fördelaktigt det är att ta lån fortsatte att dämpas. Dessutom bedömde konsumenterna i september att det blivit mindre lönsamt att köpa kapitalvaror och att inflationen i fortsättningen blir snabbare.

Konsumenternas syn på ekonomin i september 2007, nettotal*

  Medelvärde
10/95-9/07
Maxvärde
10/95-9/07
Minvärde
10/95-9/07
September
2006
Augusti
2007
September
2007
Läget***
Konsumenternas förtroendeindikator 13,9 21,8 3,5 16,1 20,3 18,5 ++
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,5 14,1 2,3 10,2 11,7 10,2 +
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
34,4 52,0 10,9 44,6 52,0 51,4 ++
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
6,2 21,7 -14,0 1,2 1,5 -3,5 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,6 27,6 -22,7 8,5 16,1 15,7 +
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån., procent
2,0 3,1 0,7 2,6 2,8 3,1  
Risken för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten**
4,1 7,2 0,8 5,6 7,2 5,3 +
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
25,8 35,1 14,7 30,4 34,0 32,7 ++
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,9 37,7 -2,1 23,9 18,3 12,3 - -
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
8,7 35,1 -19,6 25,1 35,1 34,5 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
21,9 42,0 -13,5 20,5 0,7 -6,2 - -
* Nettotaleterhålls genom att den procentuella andelen nekande svar viktas och subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga.
Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100. En positiv siffra innebär en optimistisk syn och en negativ siffra en pessimistisk syn på ekonomin.
** Risken för egen arbetslöshet har frågats bara från mars 2004.
*** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt.

I september trodde 21 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 27 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I augusti var motsvarande andelar 25 och 21 procent. I september litade 29 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

I september litade 48 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 16 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande siffror 40 och 22 procent. Av de sysselsatta antog 13 procent i september att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 9 procent åter antog att risken hade ökat.

I september förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,1 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningen var alltså på samma rekordhöga nivå som i april 2001. Det långsiktiga medelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,0 procent.

I september - liksom i augusti - antog rekordmånga konsumenter, dvs. 79 procent, att tidpunkten att spara är god. För ett år sedan var andelen 71 procent. 68 procent av hushållen hade sparat och rentav 82 procent trodde att de kan spara under det följande året.

Bara 44 procent av konsumenterna ansåg i september att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 67 procent. Av hushållen planerade dock 13 procent att ta lån inom ett år.

40 procent av konsumenterna bedömde i september att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan och i augusti var motsvarande andel 44 procent. Flera hushåll hade för avsikt att använda pengar bl.a. för att köpa fritids- och idrottsartiklar under de följande sex månaderna. Planerna på att köpa hemelektronik har minskat något, men 29 procent av hushållen funderade i september på att skaffa digitalbox. 17 procent av hushållen avsåg att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-9/2007

Ekonomins mikro- och makroindikatorer 10/1995-9/2007*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån.
samt hushållets penningsituation nu.
Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslösheten om 12 mån.

Konsumenternas förtroendeindikator i EU-länderna, augusti 2007
Indikatoravvikelse från landets medeltal 10/1995-8/2007*

*räknat på basis av säsongrensade serier
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, August 2007 http://europa.eu.int/comm/economy_finance/indicators/businessandconsumersurveys_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2007, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.9.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2007/09/kbar_2007_09_2007-09-27_tie_001_sv.html