Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2008

Konsumenternas förtroende oförändrat i april

Konsumenternas förtroendeindikator var i april 12,6, dvs. ungefär samma som i mars. Förtroendet för ekonomin var sålunda alltjämt svagare än för ett år sedan och svagare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-18 april 1 546 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades förväntningarna på arbetslösheten i april ytterligare efter att de försämrats för två månader sedan. Däremot blev synen på ekonomin i Finland allt dystrare. De övriga delfaktorerna var nästan oförändrade: synen på möjligheterna att spara var mycket ljus, medan förväntningarna på den egna ekonomin var försiktigare än vanligen. I april förutspådde konsumenterna att inflationen fortsättningsvis kommer att vara hög och ansåg att tidpunkten för att spara var mycket god.

Konsumenternas syn på ekonomin i april 2008, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
April
 2007
Mars
2008
April
2008
Situationen**
Konsumenternas förtroendeindikator 13,9 21,8 3,5 17,9 12,9 12,6 -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,5 14,1 2,3 12,5 9,8 9,3 -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
35,0 52,0 10,9 44,0 49,0 49,2 ++
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,5 21,7 -14,0 2,7 -10,5 -12,9 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
5,5 27,6 -22,7 12,6 3,2 5,0 -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån., procent
2,1 3,8 0,7 2,4 3,6 3,7  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
4,4 7,6 0,8 5,6 6,1 7,3 ++
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,1 35,1 14,7 31,8 32,1 31,4 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,9 37,7 -2,1 22,0 24,2 24,6 +
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
9,9 36,8 -19,6 30,8 31,0 33,1 ++
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
20,8 42,0 -13,5 3,7 3,7 1,3 - -
* Nettotalet erhålls genom att den procentuella andelen nekande svar subtraheras från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorär medeltalet av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100- ju högre siffra, desto ljusare syn på ekonomin.
** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt

I april trodde 15 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 39 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar 24 och 19 procent. I april litade 28 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var dessa andelar 32 och bara 9 procent.

I april litade 38 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 28 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Så sent som i februari var motsvarande andelar 29 och 39 procent. Av de sysselsatta antog 16 procent i april att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 9 procent åter antog att risken hade ökat.

I april förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,7 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I april antog 77 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. 67 procent av hushållen hade sparat och 81 procent trodde att de kan spara under det följande året. Mest sparar konsumenterna för sämre tider och allt oftare för en semesterresa. De vanligaste placeringsobjekten, efter de allt populärare tidsbunda kontona och placeringskontona, är placeringsfonder och försäkringar.

I april ansåg 50 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade 13 procent att ta lån inom ett år. I mars var andelen 16 procent.

Av konsumenterna bedömde 48 procent i april att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Flera hushåll hade för avsikt att använda pengar t.ex. för resor, för att reparera och inreda bostaden eller för att köpa hushållsmaskiner under de följande sex månaderna. Liksom för ett år sedan, hade 19 procent av hushållen för avsikt att ganska eller mycket säkert köpa bil och 8 procent bostad inom ett år.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-4/2008

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-4/2008*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna,
mars 2008*

* räknat på basis av säsongrensade serier; medeltalet: 10/1995-
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, March 2008
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2008, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 28.4.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2008/04/kbar_2008_04_2008-04-28_tie_001_sv.html