Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.2.2009

Konsumenternas förtroende oförändrat i februari

Konsumenternas förtroende för ekonomin var fortfarande svagt i februari. Konsumenternas förtroendeindikator var i februari oförändrad jämfört med månaden innan, dvs. -3,9. Förtroendet för ekonomin har varit på minus sedan oktober och föregående gång under depressionsåren i början av 1990-talet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 2-18 februari 1 478 personer bosatta i Finland.

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var i februari nästan oförändrade jämfört med föregående månad. Förväntningarna på Finlands ekonomi och arbetslöshet var negativa. I februari var man dessutom allt mer oroad över att själv bli arbetslös. Möjligheterna att spara bedömdes emellertid fortfarande som goda och ett visst mått av optimism för den egna ekonomiska situationen fanns också. Konsumenternas syn på hur fördelaktigt det är att ta lån blev något bättre i februari på bekostnad av sparandet och den genomsnittliga inflationsförväntningen var också lägre än tidigare.

Konsumenternas syn på ekonomin i februari 2009, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Februari
 2008
Januari
2009
Februari
2009
Läget**
Konsumenternas förtroendeindikator 13,2 21,8 -6,5 10,1 -3,9 -3,9 - -
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,2 14,1 2,3 9,6 3,5 3,0 - -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
35,8 52,0 10,9 49,2 44,7 45,1 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,0 21,7 -27,1 -11,4 -17,0 -14,4 - -
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
3,8 27,6 -51,1 -6,8 -46,7 -49,4 - -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 3,7 2,0 1,8  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
3,3 7,6 -14,6 5,2 -11,9 -14,6 - -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,5 35,1 14,7 33,7 30,5 30,9 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
19,8 37,7 -14,2 25,3 31,0 28,6 +
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,9 36,8 -19,6 33,0 15,3 6,7 -
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,1 42,0 -47,1 -0,1 -1,0 2,3 -
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Läget är mycket starkt, + Läget är starkt, - Läget är svagt, - - Läget är mycket svagt. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I februari trodde 26 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 46 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i januari 22 och 48 procent och för ett år sedan 15 och 36 procent. I februari litade 21 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras medan 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 29 och 13 procent.

I februari litade bara 7 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året medan 80 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 29 och 39 procent. I februari antog bara 7 procent av de sysselsatta att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 28 procent åter antog att risken hade ökat. Motsvarande andelar var i januari 8 och 26 procent och för ett år sedan 13 och 10 procent. 39 procent av de sysselsatta uppskattade i februari att risken för arbetslöshet var oförändrad och 26 procent upplevde att de inte alls är i farozonen när det gäller att bli arbetslösa.

I februari förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,8 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande andel var i januari 2,0 procent. I juni var den som högst, dvs. 4,6 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I februari antog 54 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Motsvarande andel var i januari 61 procent och för ett år sedan 78 procent. 65 procent av hushållen hade sparat och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året. I februari ansåg 51 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. I oktober var andelen som lägst, bara 13 procent. I februari planerade 15 procent av hushållen att ta lån inom ett år. Detta är betydligt fler än tidigare.

Av konsumenterna bedömde 55 procent i februari att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Som lägst var motsvarande andel i oktober, dvs. 30 procent. I februari planerade många hushåll bland annat att köpa fritidsartiklar och att resa under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 15 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 9 procent bostad. I februari i fjol var motsvarande andelar 21 och 8 procent.

Intervjuerna för konsumentbarometern för februari utredde också hur vanliga olika apparater är i hushållen. Uppgifterna om apparaterna finns som tabell och figurer på undersökningens webbplats.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-2/2009

Konsumenternas mikro- och makroindikatorer 10/1995-2/2009*

* Mikroindikatornberäknas som ett genomsnitt av tre nettotal: den egna ekonomin och hushållets möjligheter att spara om 12 mån. samt
hushållets penningsituation vid intervjutidpunkten.
Makroindikatornberäknas som ett genomsnitt av två nettotal: Finlands ekonomi och arbetslöshet om 12 månader.

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, januari 2009*

* räknat på basis av säsongrensade serier: Medeltalet: 10/1995-. Uppgifter om Irland saknas.
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, January 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2009, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Konsumenternas förtroende 2009, februari (pdf 189,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 26.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. februari 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/02/kbar_2009_02_2009-02-26_tie_001_sv.html