Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.10.2009

Konsumenternas förtroende redan på genomsnittlig nivå

Konsumenternas förtroende för ekonomin fortsatte att förstärkas i oktober. Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 12,3, då den i september var 11,7 och i augusti 8,2. Förtroendet för ekonomin låg i oktober redan på ungefär samma nivå som långtidsmedelvärdet och var samtidigt klart starkare än för ett år sedan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1-20 oktober 1 460 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i oktober förväntningarna på den egna ekonomin och på Finlands ekonomi jämfört med föregående månad. Synen på landets ekonomiska utveckling var senast lika ljus år 1997. Däremot hade konsumenterna fortfarande en dyster syn på både den allmänna och den egna arbetslösheten. Konsumenterna ansåg fortfarande att deras möjligheter att spara var goda och i oktober ansåg man att tidpunkten att ta lån och isynnerhet att köpa kapitalvaror var fördelaktig. Inflationen förväntades accelerera under det följande året.

Konsumenternas syn på ekonomin i oktober 2009, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Oktober
 2008
September
2009
Oktober
2009
Utsikter**
Konsumenternas förtroendeindikator 12,9 21,8 -6,5 -0,2 11,7 12,3 +/-
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,1 14,1 2,3 5,3 6,6 9,0 +/-
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
36,3 52,0 10,9 40,2 47,8 43,0 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,2 21,7 -27,1 -21,0 19,5 21,4 ++
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
2,1 27,6 -51,1 -25,2 -27,0 -24,1 -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 3,6 1,6 2,1  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
1,1 7,6 -18,8 -1,0 -15,2 -12,9 - -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,8 35,1 14,7 29,7 30,0 31,8 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,5 41,8 -14,2 -14,2 33,8 36,3 ++
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,8 36,8 -19,6 31,0 7,4 7,3 +/-
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,1 42,0 -47,1 -47,1 23,1 23,0 +/-
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, - - Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I oktober trodde redan 57 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Bara 14 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar pessimistiska, dvs. 15 och 52 procent. I oktober litade 27 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var dessa andelar 24 och 15 procent.

I oktober litade bara 17 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året medan 58 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Bara 9 procent av de sysselsatta antog att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 30 procent åter antog att risken hade ökat. För ett år sedan var motsvarande andelar 10 och 15 procent. 41 procent av de sysselsatta uppskattade i oktober att risken för arbetslöshet var oförändrad och 20 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I oktober förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,1 procent under de följande 12 månaderna. Motsvarande siffra var i september 1,6 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I oktober antog 55 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. För ett år sedan var andelen 74 procent. 65 procent av hushållen hade sparat och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året. Mest sparar konsumenterna för sämre tider. De vanligaste placeringsobjekten efter de populära tidsbundna kontona och placeringskontona är försäkringar samt placeringsfonder vars popularitet dock tidvis avtagit något.

I oktober ansåg 67 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. I oktober i fjol var motsvarande andel bara 13 procent. I oktober planerade 12 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

59 procent av konsumenterna bedömde i oktober att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande siffra bara 30 procent. I oktober var konsumtionsplanerna för det mesta återhållsamma, men många hushåll använder pengar på bl.a. resor samt renovering och inredning av bostaden under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad. Motsvarande andelar var i oktober i fjol 15 och 7 procent.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-10/2009

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år 10/1995-10/2009

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, september 2009*

* räknat på basis av säsongrensade serier: Medeltalet: 10/1995-. Uppgifter om Irland saknas.
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, September 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2009, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Konsumenternas förtroende 2009, oktober (pdf 197,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.10.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/10/kbar_2009_10_2009-10-27_tie_001_sv.html