Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2009

Konsumenternas syn på ekonomin försiktigt positiv i november

Konsumenternas förtroende för ekonomin, som blivit allt starkare sedan i våras, förstärktes inte längre i november. Konsumenternas förtroendeindikator var i november 10,9, då den i oktober var 12,3 och i september 11,7. I november var konsumenternas förtroende dock klart starkare än för ett år sedan och bara något svagare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 2-19 november 1 433 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i november bara synen på de egna möjligheterna att spara jämfört med föregående månad. Förväntningarna både på den egna och på Finlands ekonomi blev något försiktigare. Tron på en gynnsammare ekonomisk utveckling var dock fortfarande stark bland konsumenterna. Däremot hade konsumenterna fortfarande en dyster syn både på den allmänna och på den egna arbetslösheten. Konsumenterna ansåg att tidpunkten att ta lån och köpa kapitalvaror var gynnsam i november.

Konsumenternas syn på ekonomin i november 2009, nettotal*

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
November
 2008
Oktober
2009
November
2009
Utsikter**
Konsumenternas förtroendeindikator 12,9 21,8 -6,5 -4,5 12,3 10,9 +/-
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,1 14,1 2,3 3,1 9,0 7,4 -
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
36,3 52,0 10,9 44,8 43,0 47,8 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,3 21,7 -27,1 -22,9 21,4 18,2 +
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
1,9 27,6 -51,1 -42,9 -24,1 -29,8 - -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 2,7 2,1 2,0  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
0,9 7,6 -18,8 -6,9 -12,9 -11,4 - -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,8 35,1 14,7 31,9 31,8 32,0 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,6 41,8 -14,2 -12,8 36,3 35,2 +
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,8 36,8 -19,6 27,8 7,3 8,4 +/-
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,1 42,0 -47,1 -39,3 23,0 26,6 +
* Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
** ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, - - Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I november trodde 54 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 17 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar pessimistiska, dvs. 16 och 55 procent. I november litade 25 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 11 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var dessa andelar 21 och 15 procent.

I november litade bara 13 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året medan 62 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Bara 8 procent av de sysselsatta antog att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 26 procent åter antog att risken ökat. 40 procent av de sysselsatta uppskattade i november att risken för arbetslöshet var oförändrad och 27 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I november förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,0 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I november bedömde 56 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. För ett år sedan var andelen 71 procent. 66 procent av hushållen hade sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I november ansåg 69 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. I november i fjol var motsvarande andel bara 18 procent. I november planerade 12 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

58 procent av konsumenterna bedömde i november att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande siffra bara 33 procent. I november var konsumtionsplanerna för det mesta återhållsamma, men många hushåll använder pengar på bl.a. renovering och inredning av bostaden samt på hushållsapparater och fritidsartiklar under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 15 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad. Motsvarande andelar var i november i fjol 15 och 7 procent.

Intervjuerna för konsumentbarometern för november utredde också hur vanliga olika apparater är i hushållen. Dessa uppgifter är tillgängliga senare på undersökningens webbsida.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-11/2009

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år 10/1995-11/2009

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, oktober 2009*

* räknat på basis av säsongrensade serier: Medeltalet: 10/1995-. Uppgifter om Irland saknas.
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, October 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2009, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Konsumenternas förtroende 2009, november (pdf 413,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2009/11/kbar_2009_11_2009-11-27_tie_001_sv.html