Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.1.2010

Konsumenternas förtroende oförändrat i januari

Konsumenternas förtroende för ekonomin var fortfarande starkare än genomsnittet i januari. Konsumenternas förtroendeindikator var i januari 14,5, då den i december var 14,4 och i november 10,9. I januari var konsumenternas förtroende också klart starkare än året innan. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 4-19 januari 1 421 personer bosatta i Finland.

I januari förbättrades förväntningarna något på den egna och på Finlands ekonomi samt på utvecklingen av sysselsättningen jämfört med föregående månad. Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades bara synen på de egna möjligheterna att spara, som emellertid fortfarande var ljus. Även om den ekonomiska utvecklingen annars förväntades vara bra, var bilden av den allmänna och också av den egna arbetslösheten fortfarande dyster i januari. Konsumenterna ansåg att tidpunkten i synnerhet för att köpa kapitalvaror var fördelaktig i januari.

Konsumenternas syn på ekonomin i januari 2010, nettotal1)

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Januari
 2009
December
2009
Januari
2010
Utsikter 2)
Konsumenternas förtroendeindikator 12,9 21,8 -6,5 -3,9 14,4 14,5 +/-
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,1 14,1 2,3 3,5 8,9 10,2 +/-
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
36,5 52,0 10,9 44,7 50,7 44,7 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,5 21,7 -27,1 -17,0 19,8 21,7 ++
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
1,6 27,6 -51,1 -46,7 -21,8 -18,7 -
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 2,0 1,9 1,9  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
0,6 7,6 -18,8 -11,9 -9,7 -9,4 -
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
26,9 35,1 14,7 30,5 33,7 30,7 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
20,8 41,8 -14,2 31,0 39,8 38,2 ++
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,8 36,8 -19,6 15,3 10,4 8,6 +/-
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,2 42,0 -47,1 -1,0 28,5 23,2 +/-
1) Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande
svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator
beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan
variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

2) ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter,
- - Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I januari trodde 57 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. 14 procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. För ett år sedan var motsvarande andelar pessimistiska, dvs. 22 och 48 procent. I januari litade 28 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var dessa andelar 21 och 14 procent.

I januari litade 19 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 51 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var ännu mer dystra för ett år sedan: 7 och 80 procent. I januari antog bara 10 procent av de sysselsatta att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 26 procent åter antog att risken hade ökat. 44 procent av de sysselsatta uppskattade att risken för arbetslöshet var oförändrad och 19 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I januari förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,9 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I januari antog 56 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. 64 procent av hushållen hade sparat och 77 procent trodde att de kan spara under det följande året. Mest sparar konsumenterna för sämre tider. De vanligaste placeringsobjekten efter de populära tidsbundna kontona och placeringskontona är försäkringar och placeringsfonder vars popularitet dock tidvis avtagit något.

I januari ansåg 66 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 48 procent. I januari planerade 13 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 59 procent i januari att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Konsumtionsplanerna var för det mesta återhållsamma, men många hushåll använder pengar på bl.a. hemelektronik och fritidsartiklar samt på resor under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 15 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad. Motsvarande andelar var i januari i fjol 16 och 6 procent.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-1/2010

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år 10/1995-1/2010

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, december 2009*

* räknat på basis av säsongrensade serier: Medeltalet: 10/1995-. Uppgifter om Irland saknas.
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, December 2009
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/db_indicators8650_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2010, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Konsumenternas förtroende 2010, januari (pdf 199,9 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. januari 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2010/01/kbar_2010_01_2010-01-27_tie_001_sv.html