Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2010

Konsumenternas tro på Finlands ekonomi försvagades i maj

I maj var konsumenternas förtroende för ekonomin fortsättningsvis klart starkare än för ett år sedan och också bättre än långtidsmedelvärdet. Konsumenternas förtroendeindikator var i maj 15,8 medan den i april var 17,9 och i mars 15,4. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 3-19 maj 1 317 personer bosatta i Finland.

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i maj förväntningarna på arbetslöshetsutvecklingen och hushållens möjligheter att spara jämfört med föregående månad. Konsumenternas syn på sin egen ekonomi var oförändrad. Däremot försvagades de senaste månadernas mycket ljusa syn på Finlands ekonomi nu klart.

Konsumenternas syn på ekonomin i maj 2010, nettotal1)

  Medeltal
10/95-
Maxvärde
10/95-
Minvärde
10/95-
Maj
 2009
April
2010
Maj
2010
Utsikter2)
Konsumenternas förtroendeindikator 13,0 21,8 -6,5 7,2 17,9 15,8 +
Indikatorns delfaktorer:              
Den egna ekonomiska situationen
om 12 mån. jämfört med nuläget
9,1 14,1 2,3 5,6 10,2 10,3 +/-
Hushållets möjligheter att spara
under de följande 12 mån.
36,7 52,0 10,9 46,8 45,2 49,3 +
Finlands ekonomiska situation
om 12 mån. jämfört med nuläget
4,8 24,2 -27,1 9,5 24,2 10,0 +
Arbetslösheten i Finland
om 12 mån. jämfört med nuläget
1,3 27,6 -51,1 -33,2 -7,9 -6,5 +/-
Övriga:              
Inflationen
om 12 mån. procent
2,1 4,6 0,7 1,5 2,3 2,3  
Risk för egen arbetslöshet
vid intervjutidpunkten
0,4 7,6 -18,8 -16,9 0,9 -0,8 +/-
Hushållets penningsituation
vid intervjutidpunkten
27,0 35,1 14,7 32,9 30,7 32,0 +
Hur fördelaktigt är det att köpa kapitalvaror
vid intervjutidpunkten
21,1 41,8 -14,2 34,0 31,9 25,8 +/-
Hur fördelaktigt är det att spara
vid intervjutidpunkten
10,8 36,8 -19,6 12,0 12,8 16,5 +/-
Hur fördelaktigt är det att ta lån
vid intervjutidpunkten
18,3 42,0 -47,1 14,4 27,0 22,2 +/-
1) Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikatorberäknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.
2) ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, - - Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

I maj trodde 43 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Tjugoen procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i april 57 och 11 procent och för ett år sedan 44 och 22 procent. I maj litade 28 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och bara 10 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 22 och 13 procent.

I maj litade 28 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året och 38 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar så dystra som 13 och 67 procent.

Totalt 15 procent av de sysselsatta bedömde i maj att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 18 procent åter bedömde att risken ökat. För ett år sedan var dessa andelar dystra 8 och 32 procent. Fyrtiofyra procent av de sysselsatta uppskattade i maj att risken för arbetslöshet var oförändrad och 24 procent upplevde att de inte alls är i farozonen när det gäller arbetslöshet.

Konsumenterna förutspådde i maj att konsumentpriserna stiger med 2,3 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

Totalt 63 procent av konsumenterna antog i maj att tidpunkten för att spara var god. Sextiosex procent av hushållen hade sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I maj ansåg 67 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 60 procent. I maj planerade 13 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 51 procent i maj att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var andelen 58 procent. I maj var konsumtionsplanerna för det mesta återhållsamma, men många hushåll använder pengar t.ex. till att resa, reparera bostaden och skaffa hemelektronik under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 17 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och något färre än tidigare, dvs. 7 procent, bostad. Motsvarande andelar var i maj i fjol 17 och 10 procent.

Konsumenternas förtroendeindikator 10/1995-5/2010

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år 10/1995-5/2010

Konsumenternas förtroendeindikators avvikelse från landets medeltal i EU-länderna, april 20101)

1) räknat på basis av säsongrensade serier: Medeltalet: 10/1995-. Uppgifter om Irland saknas.
Källa: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results, April 2010
http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm

Källa: Konsumentbarometern 2010, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598,kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Konsumenternas förtroende 2010, maj (pdf 204,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 27.5.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2010/05/kbar_2010_05_2010-05-27_tie_001_sv.html