Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.4.2011

Konsumenternas förtroende oförändrat i april

Konsumenternas förtroendeindikator var i april 17,8 medan den i mars var 17,7 och i februari 20,0. I april var förtroendet för ekonomin på samma nivå som året innan, men starkare än långtidsmedelvärdet. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 1–15 april 1 424 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator förbättrades i april bara förväntningarna på den allmänna arbetslöshetsutvecklingen jämfört med föregående månad. Övriga delfaktorer var oförändrade eller försvagades något. Synen på de egna möjligheterna att spara och på Finlands ekonomi var fortsatt ljusa. Däremot var konsumenternas uppskattning av sin egen ekonomi i april sämre än långtidsmedelvärdet, även om man nästan inte alls såg någon risk för arbetslöshet. I april bedömde konsumenterna att priserna kommer att stiga snabbt och att det är lönsamt att spara.

I april trodde 36 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 19 procent för sin del att landets ekonomi försämras. I april i fjol var motsvarande andelar 57 och 11 procent. I april litade 27 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 12 procent befarade att den blir sämre inom ett år. Året innan var motsvarande andelar 27 och 9 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I april litade 35 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året och 23 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i mars 32 och 29 procent och för ett år sedan dystra 26 och 39 procent.

I april bedömde 18 procent av de sysselsatta att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 11 procent åter bedömde att risken ökat. Också dessa andelar var dystra för ett år sedan: 16 och 17 procent. 49 procent av de sysselsatta uppskattade i april att risken för arbetslöshet var oförändrad och 21 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I april förutspådde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 3,3 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan i april 2,3 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,1 procent.

I april ansåg 63 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. För ett år sedan var något färre av denna åsikt, dvs. 59 procent av konsumenterna. Av hushållen hade 68 procent sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året. Mest sparar konsumenterna för sämre tider. De vanligaste placeringsobjekten efter de populära tidsbundna kontona och placeringskontona är placeringsfonder och försäkringar.

I april ansåg 61 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. För ett år sedan var motsvarande andel 70 procent. I april planerade 13 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 45 procent i april att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande andel större, dvs. 55 procent. Trots det planerade många hushåll i april att under de följande sex månaderna använda sina pengar t.ex. på resor, grundläggande renovering av bostaden eller köp av fritidsartiklar och hemelektronik. Av hushållen avsåg 17 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 9 procent bostad. I april i fjol var motsvarande andelar desamma 17 och 9 procent.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 04/2010 03/2011 04/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,3 22,9 -6,5 17,9 17,7 17,8 +
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,1 14,1 2,3 10,2 9,0 8,2 -
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,4 52,2 10,9 45,2 52,0 49,0 +
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 5,4 25,3 -27,1 24,2 9,0 8,3 +
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,5 27,6 -51,1 -7,9 0,8 5,9 +
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 0,9 7,6 -18,8 0,9 5,7 6,0 +
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,1 4,6 0,6 2,3 3,3 3,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 21,2 41,8 -14,2 31,9 11,9 20,1 +/-
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,3 36,8 -19,6 12,8 18,8 16,7 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 18,5 42,0 -47,1 27,0 12,4 13,3 -

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan –100 och 100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “Utsikter”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, – Dåliga utsikter, – – Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras senare på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2011, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Pellervo Marja-aho (09) 1734 3349, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (445,4 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.4.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/04/kbar_2011_04_2011-04-27_tie_001_sv.html