Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.10.2011

Nedgången i konsumenternas förtroende avtog i oktober

Konsumenternas förtroendeindikator var i oktober 1,3, då den i september var 2,3 och i augusti 5,1. I oktober i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 20,5. Indikatorns långtidsmedelvärde är 13,2. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades 3–19 oktober 1 397 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var det bara förväntningarna på den egna ekonomin som förbättrades något i oktober jämfört med föregående månad. Förväntningarna var dock fortfarande låga, medan synen på de egna möjligheterna att spara fortfarande var ljus. Däremot blev den redan pessimistiska bilden av den allmänna ekonomin, dvs. Finlands ekonomi och arbetslöshetsutvecklingen, ännu något dystrare.

I oktober oroade sig sysselsatta konsumenter något mera än tidigare för att själva råka ut för arbetslöshet. Dessutom ansåg konsumenterna i oktober att det är klart mer fördelaktigt att spara jämfört med att köpa kapitalvaror och i synnerhet jämfört med att ta lån.

I oktober trodde bara 15 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 48 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i oktober i fjol mycket optimistiska 48 och 11 procent. I oktober litade 23 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 14 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 26 och 10 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I oktober trodde bara 12 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året och redan 61 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar optimistiska 37 och 24 procent.

I oktober antog 11 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan fler, dvs. 16 procent, bedömde att risken ökat. För ett år sedan var dessa andelar 17 och 11 procent. I oktober uppskattade 51 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet var oförändrad och 22 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

Konsumenterna förutspådde i oktober att konsumentpriserna stiger med 3,3 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

I oktober antog 63 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 67 procent sparat och 79 procent trodde att de kan spara under det följande året. Mest sparar konsumenterna för sämre tider. De vanligaste placeringsobjekten efter de populära tidsbundna kontona och placeringskontona är placeringsfonder och försäkringar.

I oktober ansåg 47 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Motsvarande andel för ett år sedan var 71 procent. I oktober planerade 14 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Av konsumenterna bedömde 38 procent i oktober att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande andel 51 procent. Konsumtionsplanerna var återhållsamma i oktober, men många hushåll planerade att använda pengar bl.a. på resor, köp av hemelektronik eller inredning av bostaden under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 19 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 8 procent bostad. Motsvarande andelar var i oktober i fjol 18 och 8 procent.

Populationen i konsumentbarometern består av omkring 4,1 miljoner personer och 2,5 miljoner hushåll i Finland. Undersökningens urvalsstorlek är 2 200 personer varje månad. I oktober var bortfallet av svar 36,5 procent. Bortfallet av svar omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 10/2010 09/2011 10/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,2 22,9 -6,5 20,5 2,3 1,3 --
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,0 14,1 2,3 9,4 4,5 5,6 --
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,7 52,2 10,9 47,1 48,9 46,5 +
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,9 25,3 -27,1 19,2 -19,0 -19,7 --
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 1,1 27,6 -51,1 6,3 -25,3 -27,4 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 1,1 7,6 -18,8 5,7 -0,2 -1,7 -
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,0 3,2 3,3  
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,8 41,8 -14,2 26,8 4,2 2,8 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,5 36,8 -19,6 19,8 19,2 17,9 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,9 42,0 -47,1 26,8 -2,2 -1,8 --

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “Utsikter”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras senare på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2011, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (477,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.10.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. oktober 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/10/kbar_2011_10_2011-10-27_tie_001_sv.html