Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.12.2011

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagas

Konsumenternas förtroendeindikator var i december 0,4 medan den i november var 1,5 och i oktober 1,3. Förtroendeindikatorn sjönk med omkring tjugo enheter från vårvintern till slutet av året. I december i fjol fick konsumenternas förtroendeindikator värdet 13,5. Indikatorns långtidsmedelvärde är 13,0. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–16 december 1 392 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var det bara synen på de egna möjligheterna att spara som förbättrades något i december jämfört med föregående månad. De övriga delfaktorerna försvagades en aning. Konsumenternas förväntningar på den allmänna ekonomiska utvecklingen, dvs. Finlands ekonomi, och arbetslösheten blev allt dystrare i december. Också bedömningarna av den egna ekonomin var svaga.

I december oroade sig sysselsatta konsumenter också allt mer för att själva råka ut för arbetslöshet. Dessutom ansåg konsumenterna i december att det är klart mer fördelaktigt att spara jämfört med att köpa kapitalvaror och i synnerhet jämfört med att ta lån.

Bara 14 procent av konsumenterna trodde i december att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Redan mer än hälften av konsumenterna, dvs. 51 procent, bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i december i fjol 32 och 26 procent. I december litade 22 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 14 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var andelarna 29 och 13 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

I december litade bara 11 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året, medan 63 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För ett år sedan var motsvarande andelar 26 och 35 procent.

Nio procent av de sysselsatta antog i december att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan klart fler, dvs. 22 procent, bedömde att risken ökat. Dessa andelar var i november 13 och 16 procent och för ett år sedan 16 och 14 procent. I december uppskattade 49 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet var oförändrad och 20 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

Konsumenterna förutspådde i december att konsumentpriserna stiger med 3,1 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

I december bedömde 65 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara var god. Av hushållen hade 66 procent sparat och rentav 81 procent trodde sig kunna spara under det följande året.

Av konsumenterna ansåg 40 procent i december att det är fördelaktigt att ta lån. För en månad sedan var motsvarande andel 46 procent och för ett år sedan 65 procent. I december planerade något färre än i genomsnitt, dvs. 12 procent av hushållen, att ta lån inom ett år.

Trettiosju procent av konsumenterna bedömde i december att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. För ett år sedan var motsvarande andel 45 procent. Konsumtionsplanerna var mer återhållsamma än vanligt i december, men många hushåll planerade att använda pengar t.ex. till att skaffa hemelektronik under de följande sex månaderna. Av hushållen avsåg 15 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. Motsvarande andelar var i december i fjol 16 och 10 procent.

Populationen i konsumentbarometern består av omkring 4,1 miljoner personer och 2,5 miljoner hushåll i Finland. Undersökningens urvalsstorlek är 2 200 personer varje månad. I december var bortfallet av svar 36,7 procent. Bortfallet av svar omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 12/2010 11/2011 12/2011 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 13,0 22,9 -6,5 13,5 1,5 0,4 --
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 9,0 14,1 2,3 9,3 5,4 4,6 --
B4 Finland's ekonomi om 12 månader (nettotal) 4,6 25,3 -27,1 1,7 -18,9 -22,0 --
B6 Inflation om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 3,0 3,2 3,1  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) 0,8 27,6 -51,1 -5,8 -26,7 -29,9 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) 1,0 7,6 -18,8 1,9 -1,3 -6,9 --
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 20,6 41,8 -14,2 17,9 1,7 -0,0 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,6 36,8 -19,6 17,7 19,5 20,1 +
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,7 42,0 -47,1 19,6 -3,4 -10,7 --
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 37,8 52,2 10,9 48,8 46,4 48,9 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “Utsikter”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, +/- Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras senare på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2011, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo (09) 1734 3598, Tara Junes (09) 1734 3484, kuluttaja.barometri@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (479,7 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2011. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2011/12/kbar_2011_12_2011-12-27_tie_001_sv.html