Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.4.2014

Konsumenternas förtroende försvagades i april

Konsumenternas förtroendeindikator var i april 3,7 medan den i mars var 8,5 och i februari 8,3. I april i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 6,4. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,1. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–16 april 1 311 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Alla de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades något i april jämfört med föregående månad och med april året innan. Förväntningarna på utvecklingen av den egna ekonomin och Finlands ekonomi var svaga och bedömningarna av arbetslösheten dystra. Synen på de egna möjligheterna att spara sjönk till samma nivå som långtidsmedelvärdet.

Konsumenterna ansåg i april att tidpunkten fortfarande var mer gynnsam för att ta lån än för att spara eller minst av allt för att köpa kapitalvaror. I april oroade sig sysselsatta konsumenter i någon mån också för att själva råka ut för arbetslöshet.

Egen och Finlands ekonomi

I april trodde 28 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Något fler, dvs. 30 procent av konsumenterna, bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I mars var motsvarande andelar 31 och 26 procent.

I april litade 22 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 15 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I april uppskattade 58 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 12 procent trodde att arbetslösheten minskar. Motsvarande andelar var i mars 51 och 14 procent och för ett år sedan 51 och 17 procent.

Av de sysselsatta antog 22 procent i april att risken för arbetslöshet ökat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 9 procent bedömde att risken minskat. Av de sysselsatta uppskattade 48 procent att risken för arbetslöshet var oförändrad och 21 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I april bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,4 procent under de följande 12 månaderna. I april i fjol var motsvarande bedömning 3,2 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,3 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 37 procent i april att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg färre än vanligt, dvs. 14 procent, att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och bara 6 procent bostad. Tjugoen procent av hushållen planerade att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I april ansåg 52 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 61 procent sparat och 73 procent trodde att de kan spara under det följande året. Så sent som för en månad sedan var motsvarande andelar 66 och 80 procent. Konsumenterna sparar främst för sämre tider, för återbetalning av lån eller för semestern. De vanligaste placeringsobjekten, efter de populära tidsbundna kontona och placeringskontona, är placeringsfonder och försäkringar.

I april ansåg 56 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade färre än i genomsnitt, dvs. 10 procent, att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 04/2013 03/2014 04/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,1 22,9 -6,5 6,4 8,5 3,7 --
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,5 14,1 2,3 5,6 5,5 4,2 --
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 -1,6 1,0 -2,5 -
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 3,2 2,7 2,4  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,2 27,6 -51,1 -19,1 -20,5 -25,5 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,4 7,6 -18,8 -2,5 -5,9 -9,3 --
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,6 41,8 -14,2 0,4 2,7 1,9 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,3 36,8 -19,6 5,9 6,6 3,7 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,0 42,0 -47,1 14,8 12,6 10,6 -
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,7 52,2 10,9 40,9 48,2 38,7 =

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I april var bortfallet av svar 44,2 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2014, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (436,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. april 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/04/kbar_2014_04_2014-04-28_tie_001_sv.html