Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.5.2014

Konsumenternas förtroende återhämtade sig från svackan i april

Konsumenternas förtroendeindikator var i maj 8,7 medan den i april var 3,7 och i mars 8,5. I maj för ett år sedan fick förtroendeindikatorn värdet 5,0. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,1. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2–19 maj 1 305 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i förtroendeindikatorn förbättrades i maj synen på Finlands ekonomi och arbetslöshetsutvecklingen samt hushållens möjligheter att spara jämfört med april. Däremot var förväntningarna på den egna ekonomin oförändrade. Synen på utvecklingen av den egna ekonomin och i synnerhet arbetslösheten var på en betydligt lägre nivå än i genomsnitt.

Konsumenterna ansåg i maj att tidpunkten var något mer gynnsam för att ta lån än för att spara eller köpa kapitalvaror. I maj uppskattade sysselsatta konsumenter att risken för arbetslöshet var på samma nivå som i april och för ett år sedan i maj.

Egen och Finlands ekonomi

I maj trodde 34 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 24 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i april 28 och 30 procent och ungefär lika stora för ett år sedan i maj (28 och 31 procent).

I maj litade 22 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 14 procent befarade att den blir sämre inom ett år. För ett år sedan var motsvarande andelar 23 och 15 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I maj litade 18 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 47 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i april 12 och 58 procent och ungefär lika stora för ett år sedan i maj (12 och 59 procent).

Tio procent av de sysselsatta bedömde i maj att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 23 procent bedömde att risken ökat. För ett år sedan var motsvarande andelar 10 och 21 procent. 43 procent av de sysselsatta uppskattade i maj att risken för arbetslöshet var oförändrad och 24 procent upplevde att de inte alls är i farozonen när det gäller arbetslöshet.

I maj bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,6 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,3 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 39 procent i maj att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg 14 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. Av hushållen planerade 19 procent att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

Totalt 54 procent av konsumenterna ansåg i maj att tidpunkten för att spara var god. För ett år sedan var andelen 49 procent. Av hushållen hade 64 procent sparat och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I maj ansåg 54 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. I maj planerade 11 procent av hushållen att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 05/2013 04/2014 05/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,1 22,9 -6,5 5,0 3,7 8,7 -
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,5 14,1 2,3 5,1 4,2 4,3 --
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 -3,2 -2,5 3,6 =
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 3,1 2,4 2,6  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,3 27,6 -51,1 -26,3 -25,5 -16,5 -
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,5 7,6 -18,8 -6,0 -9,3 -8,2 --
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,6 41,8 -14,2 -1,0 1,9 4,6 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,2 36,8 -19,6 -0,6 3,7 6,1 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,0 42,0 -47,1 18,8 10,6 8,4 -
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,7 52,2 10,9 44,2 38,7 43,5 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I maj var bortfallet av svar 44,5 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2014, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tara Junes 09 1734 3503, Pertti Kangassalo 09 1734 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (437,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. maj 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/05/kbar_2014_05_2014-05-27_tie_001_sv.html