Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.7.2014

Konsumenternas tro på Finlands ekonomi ökade något i juli

Konsumenternas allmänna förtroende för ekonomin var i juli nästan oförändrat. I juli var konsumenternas förtroendeindikator 9,4, då den i juni och maj var 8,7. I juli i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 5,0. Långtidsmedelvärdet är 12,1. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–19 juli 1 217 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator visade förväntningarna på Finlands ekonomi och den allmänna arbetslöshetsutvecklingen en förbättring i juli jämfört med juni och med föregående år. Synen på arbetslösheten var dock fortfarande dyster. Däremot var konsumenternas bild av den ekonomiska situationen i landet för omväxlings skull ljusare än långtidsmedelvärdet. I juli visade för sin del konsumenternas förväntningar på sin egen ekonomi och sina möjligheter att spara en svag nedgång.

Konsumenterna ansåg i juli att tidpunkten var mer gynnsam för att ta lån än för att spara eller köpa kapitalvaror. I juli oroade sig sysselsatta konsumenter fortfarande något mera än vanligt för att själva bli arbetslösa.

Egen och Finlands ekonomi

I juli litade 35 procent av konsumenterna på att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året, medan 23 procent bedömde att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i juni 34 och 25 procent och för ett år sedan 26 och 32 procent.

Av konsumenterna litade 24 procent i juli på att den egna ekonomin förbättras och 14 procent befarade att den blir sämre inom ett år. Motsvarande andelar var både för en månad och för ett år sedan 25 och 14 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I juli litade18 procent av konsumenterna att arbetslösheten minskar under det följande året och 45 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i juni 16 och 48 procent och för ett år sedan 11 och 59 procent.

I juli bedömde 13 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 24 procent bedömde att risken ökat. Av de sysselsatta upplevde 24 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I juli bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,7 procent under de följande 12 månaderna. För en månad sedan var inflationsförväntningarna 2,4 procent. Långtidsmedelvärdet är 2,3 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 41 procent i juli att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg 15 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. Av hushållen planerade 18 procent att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I juli antog 53 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 63 procent sparat och 75 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I juli bedömde 58 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade 12 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 07/2013 06/2014 07/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,1 22,9 -6,5 5,0 8,7 9,4 -
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,5 14,1 2,3 6,2 7,5 6,3 -
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 -5,0 2,8 5,3 =
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 2,9 2,4 2,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,4 27,6 -51,1 -26,5 -18,2 -15,0 -
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,6 7,6 -18,8 -4,9 -7,3 -6,0 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,4 41,8 -14,2 4,1 7,5 5,0 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,2 36,8 -19,6 2,7 3,0 4,3 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 11,7 11,6 11,7 -
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,8 52,2 10,9 45,3 42,6 40,8 =

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I juli var bortfallet av svar 48,2 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2014, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (437,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/07/kbar_2014_07_2014-07-28_tie_001_sv.html