Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.9.2014

Konsumenternas förtroende något på minus i september

Konsumenternas förtroendeindikator var i september -0,7, då den i augusti var 2,2 och i juli 9,4. I september för ett år sedan fick förtroendeindikatorn värdet 6,3. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,0. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1-18 september 1 374 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i september förväntningarna på den egna ekonomin och Finlands ekonomi samt på arbetslöshetsutvecklingen. Konsumenternas syn på de egna möjligheterna att spara var oförändrade. Med undantag av sparandet var konsumenternas inställningar klart dystrare i september än långtidsmedelvärdet.

I september ansåg man att det var något fördelaktigare att ta lån än att köpa kapitalvaror eller spara. I september uppskattade något fler sysselsatta konsumenter att risken för arbetslöshet ökat för deras egen del.

Egen och Finlands ekonomi

I september trodde bara 17 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Av konsumenterna bedömde 42 procent för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var i augusti 23 och 38 procent och i september i fjol 29 och 32 procent.

I september litade 23 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 18 procent befarade att den blir sämre inom ett år. En månad tidigare var motsvarande andelar 23 och 15 procent och för ett år sedan 22 och 16 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I september litade 9 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar i Finland under det följande året och 66 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Motsvarande andelar var i augusti 10 och 62 procent och för ett år sedan 15 och 54 procent.

I september antog 9 procent av de sysselsatta att risken för arbetslöshet minskat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 25 procent åter bedömde att risken ökat. Av de sysselsatta uppskattade 45 procent att risken för arbetslöshet var oförändrad och 21 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I september uppskattade konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,2 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var för ett år sedan i september 2,9 procent. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,3 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 38 procent i september att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg 13 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 6 procent bostad. Detta är färre än tidigare. Av hushållen planerade 18 procent att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I september antog 51 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. Av hushållen hade 63 procent sparat och 76 procent trodde att de kan spara under det följande året.

Av konsumenterna ansåg 52 procent i september att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade 12 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 09/2013 08/2014 09/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,0 22,9 -6,5 6,3 2,2 -0,7 --
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,5 14,1 2,3 4,4 5,2 3,6 --
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,4 25,3 -27,1 -3,6 -9,6 -15,8 --
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 2,9 2,2 2,2  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,7 27,6 -51,1 -22,0 -28,9 -32,6 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,7 7,6 -18,8 -6,6 -5,6 -9,2 --
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,3 41,8 -14,2 -1,3 3,4 3,3 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,1 36,8 -19,6 7,8 -0,1 2,3 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,8 42,0 -47,1 4,4 9,7 6,1 -
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,8 52,2 10,9 46,3 42,1 42,1 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I september var bortfallet av svar 41,5 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2014, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tara Junes 029 551 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (439,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. september 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/09/kbar_2014_09_2014-09-29_tie_001_sv.html