Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.11.2015

Förtroendet för ekonomin återhämtade sig något i november

Konsumenternas förtroendeindikator var i november 4,7, då den i oktober var 1,3 och i september 4,2. I november i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 2,6. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 2–18 november 1 285 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försämrades i november bara förväntningen på den allmänna arbetslöshetsutvecklingen jämfört med oktober. Konsumenternas syn på den egna ekonomin, Finlands ekonomi och hushållets möjligheter att spara förbättrades något. Ändå var bara uppskattningen av möjligheterna att spara ljus i november, medan övriga förväntningar var svaga eller dystra.

Konsumenterna ansåg i november att tidpunkten var rätt så god för att ta lån, men inte för att köpa kapitalvaror eller för att spara. Sysselsatta konsumenter oroade sig mer än vanligt i november för att själva bli arbetslösa, liksom redan i oktober och för ett år sedan.

Egen och Finlands ekonomi

I november antog 30 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Tjugonio procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var ännu i oktober 27 och 37 procent och för ett år sedan i november 25 och 36 procent.

I november litade 23 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år. Motsvarande andelar var i oktober 22 och 18 procent och för ett år sedan 23 och 16 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I november litade bara 11 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året medan 63 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. För en månad sedan var motsvarande andelar 12 och 60 procent.

Av de sysselsatta antog 11 procent i november att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 21 procent antog att risken hade ökat. Av de sysselsatta upplevde 22 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I november bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,3 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna bedömde 44 procent i november att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg 15 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 7 procent bostad. Nitton procent av hushållen planerade att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I november tyckte 56 procent av konsumenterna att tidpunkten för att spara var god. Av hushållen hade 65 procent sparat och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I november ansåg 62 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Färre än vanligt, dvs. 11 procent av hushållen, planerade att ta lån inom ett år.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I huvudstadsregionen och i Norra Finland var bilden av ekonomin i november ljusare än i övriga delar av landet. Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de mest optimistiska. Pensionärer och arbetslösa hade den mest pessimistiska uppfattningen om den ekonomiska utvecklingen.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 11/2014 10/2015 11/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 2,6 1,3 4,7 --
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 4,7 2,5 5,7 -
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,1 25,3 -27,1 -8,1 -8,7 -1,9 -
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 1,9 1,2 1,3  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,8 27,6 -51,1 -29,5 -27,7 -30,5 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,3 7,6 -18,8 -10,9 -5,7 -5,9 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,1 41,8 -14,2 5,8 15,6 15,0 -
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,7 36,8 -19,6 4,2 2,5 8,0 =
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 9,3 14,4 19,6 =
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,1 52,2 10,9 43,4 39,1 45,4 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2015, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (424,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. november 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/11/kbar_2015_11_2015-11-27_tie_001_sv.html