Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.12.2015

Inställningen hos konsumenterna dämpad i december

Konsumenternas förtroende för ekonomin försvagades något i december. Konsumenternas förtroendeindikator var i december 2,4, medan den i november var 4,7 och i oktober 1,3. I december i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 4,4. Indikatorns långtidsmedelvärde är 11,7. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 1–16 december 1 220 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator försvagades i december förväntningarna på den egna och särskilt på Finlands ekonomi jämfört med november och året innan. Synen på arbetslöshetsutvecklingen och de egna möjligheterna att spara var oförändrad. Uppskattningen av möjligheterna att spara var ljus i december, medan övriga förväntningar var svaga eller dystra.

Konsumenterna ansåg i december att tidpunkten var rätt så god för att ta lån, men inte för att köpa kapitalvaror och i synnerhet inte för att spara. Sysselsatta konsumenter oroade sig mer än vanligt i december för att själva bli arbetslösa, liksom redan i november och för ett år sedan.

Egen och Finlands ekonomi

I december trodde 24 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Trettioåtta procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. Motsvarande andelar var ännu i november 30 och 29 procent och för ett år sedan i december 26 och 32 procent.

I december litade 23 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 16 procent befarade att den blir sämre inom ett år. Motsvarande andelar var i november 23 och 13 procent och för ett år sedan 23 och 14 procent.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

Bara 10 procent av konsumenterna förväntade sig i december att arbetslösheten minskar under det följande året medan 60 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. Av de sysselsatta antog 12 procent i december att risken för arbetslösheten minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 20 procent antog att risken hade ökat. Av de sysselsatta upplevde 22 procent att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I december bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 1,5 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,2 procent.

Köp av kapitalvaror

Fyrtiosex procent av konsumenterna bedömde i december att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg 16 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och 6 procent bostad. Nitton procent av hushållen planerade att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I december bedömde 53 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara var god. Av hushållen hade 67 procent sparat och 79 procent trodde att de kan spara under det följande året.

Av konsumenterna ansåg 63 procent i december att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade 13 procent att ta lån inom ett år. Av de hushåll som planerade att köpa bostad var banklån det viktigaste finansieringssättet i december för 38 procent och det näst viktigaste för 33 procent. När det gäller köp av bil var motsvarande andelar 11 och 13 procent.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I huvudstadsregionen och i Norra Finland var bilden av ekonomin i december ljusare än i övriga delar av landet. Av befolkningsgrupperna var högre tjänstemän de klart mest optimistiska. Pensionärer och arbetslösa hade den mest pessimistiska uppfattningen om den ekonomiska utvecklingen.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 12/2014 11/2015 12/2015 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 11,7 22,9 -6,5 4,4 4,7 2,4 --
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,3 14,1 2,3 5,5 5,7 4,2 --
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,0 25,3 -27,1 -4,6 -1,9 -10,4 --
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,2 4,6 0,6 2,0 1,3 1,5  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -3,9 27,6 -51,1 -27,6 -30,5 -29,7 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -1,3 7,6 -18,8 -7,5 -5,9 -5,2 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,1 41,8 -14,2 12,1 15,0 16,8 =
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 10,7 36,8 -19,6 2,4 8,0 4,5 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 16,9 42,0 -47,1 11,8 19,6 20,1 =
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 39,2 52,2 10,9 44,5 45,4 45,5 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2015, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (426,2 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 28.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. december 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2015/12/kbar_2015_12_2015-12-28_tie_001_sv.html