Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Översikt

Egen och Finlands ekonomi

I juli trodde 13 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Trettiosju procent av konsumenterna bedömde för sin del att landets ekonomi försämras. I juni var motsvarande andelar 14 och 39 procent.

I juli litade 28 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras medan 16 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I juni var motsvarande andelar 26 och 15 procent. Av konsumenterna uppskattade 27 procent att den egna ekonomin för närvarande är bättre än för ett år sedan och 19 procent ansåg att den är sämre i juli. För en månad sedan var dessa andelar 26 och 19 procent.

Arbetslöshet och inflation

I juli litade 24 procent av konsumenterna på att arbetslösheten minskar under det följande året och 30 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. I juni var andelarna 26 och 28 procent.

Av de sysselsatta upplevde 48 procent i juli att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa. Av de sysselsatta antog 8 procent att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 14 procent antog att risken ökat.

I juli bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,8 procent under de följande 12 månaderna. Medelvärdet för inflationsförväntningarna från januari 2018 är 2,7 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 67 procent i juli att det är fördelaktigt att spara. Sextioen procent av konsumenterna hade sparat i juli och 76 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I juli ansåg 65 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Av konsumenterna planerade 19 procent att ta lån inom ett år.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna ansåg 33 procent i juli att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror. Sjutton procent av konsumenterna avsåg att öka och 32 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året.

I juli planerade 16 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil inom ett år. Tretton procent av konsumenterna planerade åter att köpa bostad. Tjugoen procent av konsumenterna planerade att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Metoden för undersökningen om konsumenternas förtroende

Med hjälp av undersökningen om konsumenternas förtroende mäter man de finländska konsumenternas förtroende för ekonomin, dvs. föreställningar om och förväntningar på den egna ekonomiska utvecklingen och den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland. Man utreder också konsumenternas planer på att göra stora anskaffningar, spara och ta lån. Undersökningen genomförs med en s.k. mixed-mode-datainsamling, dvs. med webblankett och genom telefonintervjuer (CATI). I undersökningen finns färdiga svarsalternativ (en kvalitativ undersökning).

Undersökningens tidigare namn var konsumentbarometern. Konsumentbarometern genomfördes med enbart telefonintervjuer. Den första barometerundersökningen gjordes i november 1987. Ända till 1991 gjordes undersökningen två gånger om året, i maj och november. År 1992 ökade man antalet undersökningsomgångar till fyra: undersökningsmånaderna var februari, maj, augusti och november. Fr.o.m. oktober 1995 har man samlat in uppgifter om konsumenternas uppfattningar varje månad på uppdrag av och med delfinansiering från Europeiska kommissionen .

Urval och datainsamling

Till populationen i undersökningen om konsumenternas förtroende hör 4,0 miljoner personer i åldern 18–74 år i Finland. I undersökningen används paneldesign: alla medverkar två gånger inom ett halvt år. Det slumpmässiga urvalet utgörs varje månad av 2 200 personer av vilka hälften är med första gången och hälften andra gången. Undersökningsområdet omfattar hela landet, och deltagarna representerar landets befolkning ifråga om ålder, kön, bostadsområde och modersmål. Undersökningens datainsamlingsperiod är de två eller tre första veckorna i månaden.

I juli 2019 erhölls svar från 1 050 personer, därmed var bortfallet av svar 52,3 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrade eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunde nå. Eventuell övertäckning (död, flyttat utomlands e.d.) ingår här också i bortfallet.

Viktning

Alla svarsuppgifter för undersökningen om konsumenternas förtroende upphöjs till populationsnivå med hjälp av viktkoefficienter. Viktningen korrigerar effekterna av bortfallet av svar och förbättrar uppgifternas statistiska exakthet. Viktkoefficienterna bildas med en kalibreringsmetod (Calmar) genom att utnyttja sannolikheten för resp. observation att ingå i urvalet. Siffrorna och serierna som publiceras har inte säsongrensats.


Källa: Konsumenternas förtroende 2019, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.7.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. juli 2019, Översikt . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2019/07/kbar_2019_07_2019-07-29_kat_001_sv.html