Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Granskning av svarsfördelningar

Egen och Finlands ekonomi

I mars bedömde 42 procent av konsumenterna att Finlands ekonomi för närvarande är sämre än för ett år sedan och bara 8 procent ansåg att den är bättre. En månad tidigare var andelarna 35 och 11 procent. Av konsumenterna uppskattade 19 procent i mars att den egna ekonomin för närvarande är sämre än för ett år sedan. Fler än det, dvs. 27 procent, ansåg dock att den egna ekonomin är starkare. För en månad sedan var dessa andelar 19 och 24 procent.

I mars trodde bara 11 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland blir bättre under det följande året. Hela 52 procent av konsumenterna bedömde åter att landets ekonomi försämras. I februari var motsvarande andelar 14 och 37 procent.

I mars litade 30 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 14 procent befarade att den blir sämre inom ett år. I februari var motsvarande andelar 25 och 13 procent

Arbetslöshet och inflation

I mars litade 16 procent av konsumenterna på att den allmänna arbetslösheten minskar under det följande året och upp till 47 procent uppskattade att arbetslösheten ökar. I februari var motsvarande andelar 26 och 33 procent.

Av de sysselsatta upplevde 43 procent i mars att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa. Av de sysselsatta antog 8 procent att risken för arbetslöshet minskat under de senaste månaderna för deras egen del, medan 21 procent antog att risken ökat. För en månad sedan var de senare nämnda två andelarna 6 och 16 procent.

I mars bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,3 procent under de följande 12 månaderna. Inflationsförväntningarna var ännu en månad innan 2,7 procent och dess långtidsmedelvärde är 3,0 procent.

Sparande och låntagning

Av konsumenterna bedömde 61 procent i mars att det är fördelaktigt att spara. Sextiotre procent av konsumenterna hade sparat och 78 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I mars ansåg 59 procent av konsumenterna att tidpunkten att ta lån var god. Fler än någonsin tidigare, dvs. 21 procent av konsumenterna, planerade att ta lån inom ett år.

Köp av kapitalvaror

Av konsumenterna ansåg 27 procent i mars att tidpunkten var gynnsam för att köpa kapitalvaror och 14 procent avsåg att öka och 36 procent att minska användningen av pengar på kapitalvarukonsumtion under det följande året. I februari var dessa två andelar 15 och 32 procent.

I mars planerade 14 procent av konsumenterna att säkert eller eventuellt köpa bil inom ett år. Fjorton procent övervägde att köpa bostad, dvs. fler än vanligt. Av konsumenterna planerade 22 procent att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Metoden för undersökningen om konsumenternas förtroende

Med hjälp av undersökningen om konsumenternas förtroende mäter man de finländska konsumenternas förtroende för ekonomin, dvs. föreställningar om och förväntningar på den egna ekonomiska utvecklingen och den allmänna ekonomiska utvecklingen i Finland. Man utreder också konsumenternas planer på att göra stora anskaffningar, spara och ta lån. Undersökningen genomförs med en s.k. mixed-mode-datainsamling, dvs. med webblankett och genom telefonintervjuer (CATI). I undersökningen finns färdiga svarsalternativ (en kvalitativ undersökning).

Undersökningens tidigare namn var konsumentbarometern. Konsumentbarometern genomfördes med enbart telefonintervjuer. Den första barometerundersökningen gjordes i november 1987. Ända till 1991 gjordes undersökningen två gånger om året, i maj och november. År 1992 ökade man antalet undersökningsomgångar till fyra: undersökningsmånaderna var februari, maj, augusti och november. Fr.o.m. oktober 1995 har man samlat in uppgifter om konsumenternas uppfattningar varje månad på uppdrag av och med delfinansiering från Europeiska kommissionen .

Urval och datainsamling

Till populationen i undersökningen om konsumenternas förtroende hör 4,0 miljoner personer i åldern 18–74 år i Finland. I undersökningen används roterande paneldesign: alla medverkar två gånger inom ett halvt år. Det slumpmässiga urvalet utgörs varje månad av cirka 2 200 personer av vilka hälften är med första gången och hälften andra gången. Undersökningsområdet omfattar hela landet, och deltagarna representerar landets befolkning ifråga om ålder, kön, bostadsområde och modersmål. Undersökningens datainsamlingsperiod är de två eller tre första veckorna i månaden.

I mars 2020 erhölls svar från 1 053 personer. Av svaren 73 procent kom från webblanketten. Bortfallet av svar var 51,8 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrade eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunde nå. Eventuell övertäckning (personer som dött, som bor i anstalt eller som flyttat utomlands o.dyl.) ingår här också i bortfallet.

Viktning

Alla svarsuppgifter för undersökningen om konsumenternas förtroende upphöjs till populationsnivå med hjälp av viktkoefficienter. Viktningen korrigerar effekterna av bortfallet av svar och förbättrar uppgifternas statistiska exakthet. Viktkoefficienterna bildas med en kalibreringsmetod (Calmar) genom att utnyttja sannolikheten för resp. observation att ingå i urvalet. Siffrorna och serierna som publiceras har inte säsongrensats.


Källa: Konsumenternas förtroende 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.3.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2020, 1. Granskning av svarsfördelningar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2020/03/kbar_2020_03_2020-03-27_kat_001_sv.html