Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 29.3.2021

Konsumenternas förtroende försvagades något – en stark tro på den egna ekonomin

Konsumenternas förtroendeindikator var i mars -3,0 medan den i februari var -0,8 och i januari -0,9. I mars i fjol fick förtroendeindikatorn värdet -7,1. Indikatorns långtidsmedelvärde är -1,8. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om konsumenternas förtroende som besvarades den 1–21 mars av 1 080 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

Av de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator var det bara synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget som förbättrades i mars jämfört med februari. Förväntningarna på den egna ekonomin om ett år var oförändrade. Däremot försvagades motsvarande förväntningar på Finlands ekonomi nu klart. Konsumenternas planer på att använda pengar för anskaffning av kapitalvaror inom ett år minskade något i mars.

Jämfört med mars i fjol var synen på den egna ekonomin i nuläget den här gången sämre. De övriga tre delfaktorerna förstärktes klart på ett år.

I mars var konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den egna ekonomin under det följande året mycket ljusa och det fanns en hel del med planer på att använda pengar på kapitalvaror. Däremot var förväntningarna på Finlands ekonomi för omväxlings skull ganska dystra. Synen på den egna ekonomiska situationen i nuläget var i mars på samma nivå som långtidsmedelvärdet.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Också konsumenternas förväntningar på utvecklingen av den allmänna arbetslösheten i Finland blev på nytt dystrare i mars. De sysselsattas, dvs. löntagarnas och företagarnas, syn på risken för att själva råka ut för arbetslöshet eller permittering var ungefär oförändrad men på en dyster nivå vid tidpunkten för enkäten. Konsumenternas uppskattning av tillväxttakten för konsumentpriserna under de kommande månaderna var i stort sett oförändrad i mars och under långtidsmedelvärdet.

I mars uppskattade konsumenterna att den egna penningsituationen är den bästa någonsin i mätningshistorien sedan år 1995. Konsumenterna ansåg att tidpunkten var bra för att spara, men dålig för att ta lån och köpa kapitalvaror. Ändå hade väldigt många fortfarande planer på att ta lån inom ett år. Liksom under de senaste månaderna hade konsumenterna i mars påfallande många planer på att köpa bostad. Väldigt många funderade också på att renovera hemmet under det följande året.

Konsumenternas förtroende efter storområde och befolkningsgrupp

I mars var förtroendet för ekonomin starkast i huvudstadsregionen (förtroendeindikatorn 1,2) och svagast i Norra Finland (-8,3). Av befolkningsgrupperna var studerandena de mest optimistiska (7,4). Mest pessimistiska när det gäller den ekonomiska utvecklingen var arbetslösa (-12,9). När det gäller företagarna fick förtroendeindikatorn i mars värdet -5,2.

Förtroendet för ekonomin minskar vanligen med personens ålder, och på motsvarande sätt ökar förtroendet vanligen i takt med inkomsterna. Män tenderar att ha större förtroende för ekonomin än kvinnor. Närmare information finns i databastabellerna .

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) forskningsresultat om ekonomiska förväntningar publiceras varje månad på Europeiska kommissionens webbplats: Pressmeddelanden .

Begrepp

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator (A1) beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Förtroendeindikatorns fyra delfaktorer är: konsumentens egen ekonomi nu (B1), konsumentens egen ekonomi om 12 månader (B2), Finlands ekonomi om 12 månader (B4) och konsumentens användning av pengar på kapitalvaror under de följande 12 månaderna jämfört med föregående 12 månader (E1). Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.


Källa: Konsumenternas förtroende 2021, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 029 551 3598, Tuomas Parikka 029 551 3276, konsumenternas.fortroende@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (408,0 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.3.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2021. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2021/03/kbar_2021_03_2021-03-29_tie_001_sv.html