Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Gå direkt till tabellen över levnadskostnadsindexets indextal.

Publicerad: 14.8.2012

Inflationen i juli 2,9 procent

Den årsförändring av konsumentpriserna, dvs. inflationen, som Statistikcentralen räknat var i juli 2,9 procent. I juni var den 2,8 procent.

Inflationsmätare i Finland, juli 2012

    Indextal            Årsförändring      Månadsförändring 
Konsumentprisindex 2010=100 106,2 2,9 % -0,2 %
Levnadskostnadsindex 1951:10=100 1 861    
Harmoniserat konsumentprisindex 2005=100 117,4 3,1 % -0,3 %
Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter 2005=100 115,7 2,2 % -0,3 %

I juli steg konsumentpriserna främst på grund av högre matpriser samt dyrare samfärdsel, boende, alkohol och tobak jämfört med föregående år. Livsmedelspriserna steg framför allt på grund av högre priser på kött, grönsaker, sötsaker och glass samt dyrare alkoholfria drycker. Samfärdseln blev dyrare särskilt på grund av högre fordonsskatt och höjda bränslepriser. Boendepriserna steg främst på grund av högre hyror och skötselvederlag. Högre priser på restaurang- och kafétjänster samt prishöjningarna på kläder bidrog också till inflationen. Stegringen av konsumentpriserna dämpades i juli mest av lägre räntor och av att paketresor till utlandet, el och mobilkommunikationstjänster blev billigare jämfört med året innan. Från juni till juli gick konsumentpriserna ned med 0,2 procent, vilket främst berodde på klädrealisationer.

I mitten av varje månad samlar Statistikcentralens intervjuare in sammanlagt omkring 50 000 prisuppgifter om 483 varor i ungefär 2 700 affärer. Dessutom samlas omkring 1 000 prisuppgifter in centraliserat. Användarhandboken för Konsumentprisindex 2005=100 finns på hemsidan av konsumentprisindexet (www.stat.fi). Den nya användarhandboken för Konsumentprisindex 2010=100 ska publiseras senare.

Inflationen i euroområdet 2,4 procent i juli enligt de preliminära uppgifterna

Enligt de preliminära uppgifterna om det harmoniserade konsumentprisindexet var inflationen i euroområdet i juli samma som i juni, dvs. 2,4 procent. Motsvarande inflation i Finland var i juli 3,1, procent.

Det harmoniserade konsumentprisindexet omfattar inte ägarboende, penningspel, räntor på konsumtionskrediter eller andra krediter. Inte heller omfattar det brandförsäkring på egnahemshus eller fordonsskatt. Konsumtionsposterna i det harmoniserade konsumentprisindexet och reglerna för utarbetandet av indexet har definierats med EU-förordning.

Eurostats uppskattning av inflationen inom euroområdet baserar sig på medlemsländernas preliminära uppgifter och utvecklingen av energipriserna. Eurostat publicerar de detaljerade, harmoniserade konsumentprisindexen för juli den 16 augusti. Information om EU-ländernas inflation finns på Eurostats hemsidor, eurostat (http://ec.europa.eu/eurostat).

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter i juli 2,2 procent

Årsförändringen av det harmoniserade konsumentprisindexet var i juli 3,1 procent och årsförändringen av konstantskatteindexet, som mäter marknadsinflationen, 2,2 procent. De ändringar i indirekta varuskatter som gjordes under året hade sålunda en sammanlagd prishöjande effekt på 0,9 procentenheter. Månadsförändringen både av det harmoniserade konsumentprisindexet och av konstantskatteindexet var i juli -0,3 procent. Inga skatteändringar skedde i juli.

Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter

Den inflation som konsumentprisindexet mäter, består huvudsakligen av varor och tjänster som är prissatta av företag och den offentliga sektorn samt av mervärdes- och andra indirekta varuskatter. Cirka 25 procent av den totala privata konsumtionen som det harmoniserade konsumentprisindexet avbildar, består av indirekta varuskatter. Det harmoniserade konsumentprisindexet med konstanta skatter grundar sig på det harmoniserade konsumentprisindexet, vilket innebär att viktstrukturen och prisuppgifterna är identiska i bägge indexen. Konstantskatteindexet uträknas med en metod där varuskatterna hålls konstanta i förhållande till indexets bastidpunkt. Då ändringar i de indirekta varuskatterna inträffar, avräknas skatteändringarnas inverkan på priserna av varor och tjänster i konstantskatteindexet. Skatteändringarnas inverkan på inflationen erhålls genom att jämföra utvecklingen av det harmoniserade konsumentprisindexet och konstantskatteindexet.


Källa: Konsumentprisindex, Statistikcentralen

Förfrågningar: Mari Ylä-Jarkko 09 1734 3310, Jaana Hellman 09 1734 2661, khi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kari Molnar

Publikationen i pdf-format (370,7 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 14.8.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-0246. juli 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khi/2012/07/khi_2012_07_2012-08-14_tie_001_sv.html