Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Yrkesverksamma inom kulturnäringsgrenar och -yrken enligt arbetskraftsundersökningen

Definitionen av kulturnäringsgrenarna och -yrkena har inte så strikta gränser och EU har tagit fram en rekommendation om hur kulturområdet borde avgränsas. Därför finns det ingen entydig lösning på vad som räknas till kultur enligt näringsgren och yrke. Vilka näringsgrenar och yrken som använts här anges mer detaljerat i kvalitetsbeskrivningen. Näringgrensindelningen 2008 har använts som näringsgrensindelning och yrkesklassificeringen 2001 som yrkesklassificering.

Arbetskraftsundersökningen är en urvalsundersökning. Eftersom gruppen som undersöks är relativt liten, är storleken på urvalet i arbetskraftsundersökningen inte tillräcklig för att till alla delar beskriva dess delgrupper på ett tillförlitligt sätt. En urvalsundersökning ger emellertid intervjupersonen möjlighet att uppge sitt yrke enligt sin egen uppfattning. Det är troligt att uppgiften då bättre beskriver det verkliga totalantalet personer verksamma inom kulturyrken än registerbaserade uppgifter. Kulturen består av relativt små grupper, sett till näringsgren och yrkesgrupp, och därför presenteras i den här undersökningen resultaten separat bara då den estimerade storleken på gruppen är omkring 10 000. Felmarginalen för resultatet är då omkring fyra procent.

Inom kulturnäringsgrenarna har sysselsättningen försvagats med över 5 procent från år 2010 till slutet av år 2012. År 2012 sysselsatte näringsgrenarna omkring 117 860 personer, medan antalet sysselsatta år 2010 var omkring 124 480 (Tabell 1).

Tabell 1. Sysselsatta inom kulturnäringsgrenar enligt arbetskraftsundersökningen TOL 2008

TOL 2008 År
2010 2011 2012
Förlagsverksamhet 16 611 17 167 17 238
Reklam 12 738 10 431 10 414
Konstnärlig och litterär verksamhet 15 739 18 604 18 300
Bibliotek och arkiv samt museiverksamhet, utställningar och kulturminnesvård 11 966 13 983 13 199
Övriga näringsgrenar 67 428 61 396 58 717

Mest sjönk sysselsättningen inom reklam, med omkring 2300 sysselsatta. Inom reklam fanns det bara omkring 10 400 sysselsatta år 2012.

Av övriga kulturnäringsgrenar ökade däremot den konstnärliga och litterära verksamheten. Då antalet sysselsatta år 2010 uppgick till omkring 15 700, var antalet år 2012 redan omkring 18 300.

Också verksamheten vid bibliotek och arkiv samt museer, utställningar, historiska platser och byggnader samt liknande sysselsatte fler år 2012 än år 2010.Antalet sysselsatta ökade med 1 200 och var i slutet år 2012 omkring 13 200.

År 2012 sysselsatte förlagsverksamheten omkring 17 230 personer, medan den sysselsatte omkring 16 610 personer år 2010.

Inom övriga kulturnäringsgrenar var nedgången från år 2010 i genomsnitt omkring 13 procent fram till år 2012, då antalet sysselsatta var omkring 58 700.

Näringsgrensindelningen följer TOL 2008, vilket innebär att uppgifterna inte är jämförbara med de sysselsättningsuppgifter som produceras med TOL 2002.

Utvecklingen av sysselsättningen inom kulturyrken har dock varit mer gynnsam än utvecklingen av hela sysselsättningen. Den har ökat med över 15 procent från år 2005 och år 2012 uppgick antalet sysselsatta till över 83 000. Ökningen från året innan var över två procent. Under motsvarande period har den totala sysselsättningen förbättrats med bara omkring 3,4 procent (Tabell 2).

Tabell 2. Sysselsättningen inom kulturyrken

Yrke År
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Yrkesverksamma inom kulturyrken 10 865 11 296 11 427 12 238 12 499 12 392 11 974 11 718
Grafiska planerare samt planerare och konstnärer inom den konstindustriella branschen 8 015 9 110 10 532 11 968 12 214 12 446 12 446 10 449
Toimittajat 14 396 13 972 12 798 13 931 13 853 13 926 14 001 13 718
Övriga yrken 38 919 40 417 40 444 39 479 37 559 39 847 43 304 47 577
Totalt 72 195 74 795 75 201 77 616 76 125 78 611 81 725 83 463

Särskilt gynnsam har utvecklingen varit för grafiska planerare och planerare inom den konstindustriella branschen, vars sysselsättning har ökat med omkring 30 procent från år 2005. Från år 2011 till år 2012 har sysselsättningen dock gått rejält ned, med omkring 16 procent. Antalet sysselsatta uppgick år 2012 till omkring 10 450.

Sysselsättningen för personer inom konstnärliga yrken har också förbättrats från år 2005. År 2012 uppgick antalet sysselsatta till 11 718, vilket var nästan åtta procent fler än år 2005.

År 2012 var antalet journalister 13 718, nästan fem procent färre än år 2005. Från år 2011 till år 2012 var minskningen ett par procent.

Uppgifterna om antalet sysselsatta inom olika yrken har producerats enligt yrkesklassificeringen 2001, även om en nyare yrkesklassificering är i bruk inom arbetskraftsundersökningen. Genom användningen av den äldre klassificeringen har man kunnat granska en längre period än om man övergått till den nya klassificeringen.


Källa: Kulturstatistik 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kaisa Weckström 09 1734 2348, kulttuuri.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 23.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kultur [e-publikation].
ISSN=2341-7390. Kulturarbetskraft i Finland 2012, 1. Yrkesverksamma inom kulturnäringsgrenar och -yrken enligt arbetskraftsundersökningen . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/klt/2012/01/klt_2012_01_2013-08-23_kat_001_sv.html