Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 23.11.2010

Slutbehandlade konkursansökningar under år 2009

Under år 2009 slutbehandlade domstolarna totalt 3 300 konkursansökningar. Detta var nästan 600 ansökningar fler än år 2008. Av 2009 års ansökningar slutade 536 i fastställande av utdelningsförteckning. I övriga fall avbröts konkursbehandlingen i olika skeden av konkursförfarandet.

Slutbehandlade konkursansökningar efter typ av avgörande år 2009

Slutbehandlade konkursansökningar efter typ av avgörande år 2009

De vanligaste orsakerna till att konkursförfarandet avbröts var konkursboens medellöshet, vilket var orsaken i 1 165 fall, och återkallande av ansökan, vilket var orsaken i 927 fall. Återkallande av ansökan har i praktiken inneburit att de borgenärer som deltagit i förfarandet har fått en betalning för sina fordringar eller en säkerhet som de godkänt. Antal medellösa konkursbon ökade med 293 och antal återkallelser av ansökan med 62 fall jämfört med året innan.

Den nya konkurslagen trädde i kraft 1.9.2004 och ersatte den gamla konkursstadgan från år 1868. Den nya lagen medförde inga större förändringar i konkursförfarandet som helhet eller i borgenärernas eller gäldenärernas ställning. Den nya konkurslagen medförde emellertid en ny form av utredning av konkursbon, offentlig utredning, som vanligen kommer i fråga som ett alternativ till att konkursen förfaller. Vid en offentlig utredning upphör borgenärernas beslutanderätt och boförvaltarens förordnande, och förvaltningen av konkursboet sköts av en offentlig utredare som har förordnats av konkursombudsmannen. De kostnader som föranleds av den offentliga utredningen betalas av statens medel till den del konkursboets medel inte räcker till för att betala dem. År 2009 fattades totalt 81 beslut i tingsrätter om att övergå till offentlig utredning, medan motsvarande antal året innan var 38. År 2009 nedlades totalt 83 konkurser i tingsrätter efter ett beslut om försättande i konkurs, antalet var på samma nivå som året innan.

Med slutbehandlade konkursärenden avses i Statistikcentralens konkursstatistik ärenden som har behandlats i tingsrätt och som tingsrätten gett ett avgörande i. Statistiken över slutbehandlade konkurser beskriver en annan population än anhängiggjorda konkurser. Slutbehandlade konkurser omfattar ärenden som anhängiggjorts redan före statistikåret och på motsvarande sätt blir en del av ärendena som anhängiggjorts under statistikåret slutbehandlade först under de kommande åren.


Källa: Slutbehandlade konkursansökningar, 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (215,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 23.11.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2009/konk_2009_2010-11-23_tie_001_sv.html