Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 8.8.2013

Antalet konkurser ökade med 3,6 procent under januari-juni 2013

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari-juni 1 628 konkurser, dvs. 57 konkurser (3,6 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 8 203, vilket åter är 850 personer (11,6 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-juni 2004–2013

Anhängiggjorda konkurser under januari-juni 2004–2013

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari-juni inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Där anhängiggjordes 447 konkurser, vilket är 35 konkurser (8,5 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid. Av de anhängiggjorda konkurserna inom övriga tjänster fanns flest konkurser, dvs.134 (30,0 procent), inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, som bl.a. omfattar juridisk och ekonomisk konsultverksamhet, konsulttjänster till företag, arkitekt- och teknisk konsultverksamhet, reklam och marknadsundersökning samt annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.

Näst flest konkurser inom övriga tjänster anhängiggjordes inom uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, totalt 110 konkurser (24,6 procent). Av dem hörde 57 (51,8 procent), dvs. mer än hälften till näringsgrenen fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor.

Antalet anhängiggjorda konkurser minskade inom huvudnäringsgrenarna tillverkning, utvinning av mineral och byggverksamhet. Sett till antalet minskade konkurserna mest inom byggverksamhet. Där anhängiggjordes under januari–juni 379 konkurser, vilket är 41 konkurser (9,8 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari-juni 2013 och 2012

Näringsgren Konkurser januari-juni 2013 Konkurser januari-juni 2012 Antalet anställda januari-juni 2013 Antalet anställda januari-juni 2012
Jord- och skogsbruk, fiske 42 31 141 89
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 179 189 1 777 1 932
Byggverksamhet 379 420 2 068 1 798
Handel 291 281 824 768
Transport och magasinering 144 131 925 821
Hotell- och restaurangverksamhet 121 102 540 405
Övriga tjänster 447 412 1 903 1 535
Näringsgrenen okänd 25 5 25 5
TOTALT 1 628 1 571 8 203 7 353

Källa: Konkurser 2013, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. juni 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/06/konk_2013_06_2013-08-08_tie_001_sv.html