Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 11.11.2021

Värdet av hushållsproduktionen ökade – en del av coronatidens effekter syns i kalkylerna först senare

Hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde uppgick i Finland till 102,1 miljarder euro år 2020 (förändring +2,6 miljarder euro jämfört med året innan). Under motsvarande period var bruttonationalprodukten 236,2 miljarder euro (förändring från året innan -3,9 miljarder euro).

Förändringarna till följd av det första coronaåret syns delvis i kalkylerna över hushållsproduktionen. Till exempel minskade penningbeloppet som användes för restaurangtjänster, medan beloppet som användes för livsmedel ökade när man lagade mer mat hemma. Däremot syns ännu inte ökningen av den tid som använts för matlagning i dessa siffror, eftersom man använt uppgifterna från tidsanvändningsundersökningen år 2009. Den nya tidsanvändningsundersökningen har just avslutats och resultaten är tillgängliga i kalkylerna över hushållsproduktionen hösten 2023.

I beräkningarna för statistiken över värdet av hushållsproduktionen år 2020 används uppgifter från konsumtionsundersökningen 2016 och uppgifter från tidsanvändningsundersökningen 2009 samt flertalet annan årsstatistik. Uppgifterna i undersökningen om tidsanvändning år 2009 har uppdaterats med beaktande av antalet typer av hushåll år 2020. Vid beräkningen av konsumtionsuppgifterna har man använt nationalräkenskapernas nyaste årsuppgifter, som har indelats efter hushållstyp på basis av konsumtionsundersökningen år 2016. De förändringar i tidsanvändningen som skett under det första coronaåret syns ännu inte i dessa siffror. I beräkningarna för år 2020 består ökningen av hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde dels av förändringen i den timlön som använts vid beräkningen, dels av förändringar i antalet hushållstyper.

Enligt internationellt överenskommen praxis räknas i huvudsak inte oavlönat hemarbete, dvs. tjänster som hushållen producerar till sig själva, med i bruttonationalprodukten. För detta arbete som hushållen gör kan man dock räkna ut ett värde. Hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde täcker värdet av arbetet som hushållen utför till sig själva och kapitalförslitningen vid produktionen och det är ett begrepp som motsvarar bruttonationalprodukten i dessa beräkningar. När man talar om hushållsproduktionen, och inte bara om hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde, omfattar begreppet både arbetstiden och varorna och tjänsterna som använts i produktionen, dvs. också t.ex. livsmedel som använts vid matlagning. Siffrorna som gäller värdet av hushållsproduktionen beräknas enligt internationella anvisningar. Enligt dessa beräkningar ökade värdet av hela hushållsproduktionen med +3,7 miljarder euro från år 2019 till år 2020 och uppgick till totalt 140,0 miljarder euro.

Hushållsproduktionen täcker både hushållsproduktionen som ingår i bruttonationalprodukten och hushållsproduktionen utanför den. I beräkningarna skiljer man på dessa två poster, varvid hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde som blir utanför BNP kan ställas i relation till bruttonationalprodukten eller summeras med bruttonationalprodukten för beräkning av s.k. utvidgad bruttonationalprodukt.

År 2020 uppgick bruttonationalprodukten i Finland till 236,2 miljarder euro och bruttoförädlingsvärdet för hela hushållsproduktionen till 102,1 miljarder euro. När det gäller hushållsproduktionen var andelen som ingår i BNP 18,5 miljarder och bruttoförädlingsvärdet för hushållsproduktionen utanför BNP (s.k. non-SNA) 83,6 miljarder euro. Andelen av hushållsproduktionen utanför räkenskaperna motsvarade 35,4 procent av BNP 2020. Sedan 2017 har hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde i förhållande till BNP minskat tills det nu under det första coronaåret steg något. Under åren 2009, 2012 och 2016 var bruttoförädlingsvärdet av hushållsproduktionen utanför BNP i genomsnitt 36,3 % och åren 2017–2019 i genomsnitt 34,1 % i förhållande till BNP. När BNP sjönk år 2020 och hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde steg, ökade förhållandet med drygt en procentenhet från året innan.

Bruttoförädlingsvärdet av hushållsproduktionen utanför BNP i förhållande till BNP.

Bruttoförädlingsvärdet av hushållsproduktionen utanför BNP i förhållande till BNP.

Den s.k. utvidgade BNP, dvs. summan av bruttoförädlingsvärdet som ingår i BNP och bruttoförädlingsvärdet av hushållsproduktionen utanför BNP, var 319,8 miljarder euro år 2020. Hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde – dvs. nu kan man beakta både hushållsproduktionen som redan ingår i BNP och hushållsproduktionen utanför BNP – utgör av denna utvidgade BNP något under en tredjedel, dvs. 31,9 %. Den utvidgade BNP sjönk från året innan, eftersom minskningen av BNP som inte är anknuten till hushållsproduktionen (-4,3 miljarder euro) var större än ökningen av hushållsproduktionens bruttoförädlingsvärde (+2,6 miljarder euro).

Statistiken över hushållsproduktionens värde är en helhet som kompletterar nationalräkenskapernas kärnsystem. Den beskriver betydelsen av hushållsproduktionen som inte ingår i räkenskaperna. Statistiken beskriver det ekonomiska värdet av varor och tjänster som hushållen producerat för eget bruk.

I Statistikcentralens StatFin-databas finns kalkyler för åren 2009, 2012 och 2016–2020 som utarbetats enligt internationell rekommendation både på hela ekonomins nivå och efter typ av hushåll. Tidigare beräkningar för åren 2001–2012 enligt modellen som utarbetats i Finland finns i arkivet.


Källa: Värden av hushållsproduktion, Statistikcentralen

Förfrågningar: Katri Soinne 029 551 2778, kansantalous@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja

Publikationen i pdf-format (163,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 11.11.2021

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Värdet av hushållsproduktionen [e-publikation].
ISSN=2490-0206. 2020. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kotsa/2020/kotsa_2020_2021-11-11_tie_001_sv.html