Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 13.2.2019

Kommunerna i Fasta Finland uppskattar att årsbidraget försvagats år 2018

Enligt bokslutsprognoserna från kommunerna i Fasta Finland försvagades deras sammanräknade årsbidrag med 1,2 miljarder euro år 2018, dvs. med över en tredjedel jämfört med föregående års bokslut. Kommunernas lånestock ökade med 3,8 procent till 16,7 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter om bokslutsprognoser år 2018 samlades in från alla 295 kommuner och 134 samkommuner i Fasta Finland.

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock per invånare i kommunerna i Fasta Finland 2008–2018*

Statsandelar, skatteinkomster, årsbidrag och lånestock per invånare i kommunerna i Fasta Finland 2008–2018*
Som befolkningsuppgift för åren 2008–2017 har folkmängden per 31.12 använts för resp. år. I prognosuppgifterna för år 2018 har folkmängden per 31.12.2017 använts.

*Bokslutsprognoser

Kommunernas och samkommunernas ekonomi

Enligt bokslutsprognoserna för år 2018 ökade de externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fastlandsfinland med 3,3 procent jämfört med året innan och uppgick till sammanlagt 36,9 miljarder euro. De externa verksamhetsintäkterna ökade med 4,6 procent till 7,5 miljarder euro. Till ökningen av verksamhetskostnader och -intäkter bidrog för sin del vissa bokföringsmetoder vid köp av tjänster mellan kommuner och samkommuner. 1) Verksamhetsbidraget var -29,1 miljarder euro. Det försvagades med 3,4 procent från föregående års bokslut.

Skatteinkomsterna i Fastlandsfinlands kommuner var enligt bokslutsprognoserna totalt 22,3 miljarder euro år 2018. De minskade jämfört med föregående års bokslut med 0,5 procent. Kommunerna fick totalt 8,5 miljarder euro i statsandelar, en minskning med 0,6 procent. Skattefinansieringen, som utgörs av skatteinkomster och statsandelar, var 5 613 euro per invånare. 2) Kommunernas sammanlagda årsbidrag minskade med 35,5 procent från året innan och var 2,1 miljarder euro. Årsbidraget var negativt hos 38 kommuner i bokslutsprognoserna. Året innan var årsbidraget enligt bokslutsuppgifterna negativt i fyra kommuner.

Enligt kommunernas prognoser var kommunernas sammanlagda lånestock 16,7 miljarder euro vid slutet av år 2018. Per invånare var det 3 051 euro. 3) Lånestocken ökade från motsvarande tidpunkt året innan med 3,8 procent. Under året hade kommunerna 3,6 miljarder euro i investeringsutgifter. Ökningen var 3,4 procent från året innan.

År 2018 var verksamhetskostnaderna exkl. interna poster för samkommunerna i Fastlandsfinland 14,7 miljarder euro enligt bokslutsprognoserna. De externa verksamhetsintäkterna uppgick till 15,4 miljarder euro. Verksamhetskostnaderna ökade med 8,3 procent från året innan och verksamhetsintäkterna med 7,2 procent. Årsbidraget minskade med 15,1 procent och var 0,6 miljarder euro.

Samkommunernas sammanlagda lånestock var 3,9 miljarder euro i bokslutsprognoserna för år 2018, dvs. 11,4 procent mer än i föregående års bokslutsuppgifter. Investeringsutgifterna ökade med 2,1 procent till 1,2 miljarder euro.

Information om statistiken

Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är under 1:a–3:e kvartalet en urvalsundersökning som beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland. Uppgifterna för statistikpubliceringen gällande fjärde kvartalet samlas in från alla kommuner och samkommuner i Fasta Finland. Uppgifterna i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är preliminära och kan revideras i kommande publiceringar.

Uppgifter om kommuner och samkommuner för 1:a–3:e kvartalet, som baserar sig på en urvalsundersökning, publiceras inte. Uppgifter om bokslutsprognoser från kommuner och samkommuner för fjärde kvartalet publiceras på enhetsnivå fr.o.m. uppgifterna för år 2017 på Statistikcentralens webbplats i en databas för kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter .

Uppgifterna som publiceras i statistiken över kommunekonomin kvartalsvis är inte direkt jämförbara med uppgifterna i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis eftersom affärsverken behandlas olika i dem. I statistiken över kommunekonomin kvartalsvis sammanslås affärsverken med uppgifterna om primärkommuner och -samkommuner, medan så inte var fallet i statistiken över kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis, som publicerades under åren 2013–2015.


1) Ett antal kommuner förde över ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster till en samkommun som de bildat, men kommunerna svarade fortfarande för produktionen av tjänster. Kommunerna bokförde försäljningsintäkter och köp av tjänster av samkommuner enligt bruttoprincipen. Denna bokföringsmetod ökade kommunernas externa verksamhetsintäkter och -kostnader, men det hade ingen nettoinverkan på verksamhetsbidraget. På hela Fastlandsfinlands nivå orsakade metoden en ökning av omkring en tredjedel av kommunernas externa verksamhetskostnader och nästan hela ökningen av verksamhetsintäkter. Inverkan omfattar inte tiden före år 2018.
2) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2017.
3) Som befolkningsuppgift har man använt folkmängden i Fasta Finland 31.12.2017.

Källa: Kommunekonomi kvartalsvis, 4:e kvartalet 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jens Melfsen 029 551 2578, Karen Asplund 029 551 3611, kommunekonomi@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (224,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 13.2.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. 4:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/2018/04/ktan_2018_04_2019-02-13_tie_001_sv.html