Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Begrepp och definitioner

Allmänt dödstal

Med det allmänna dödstalet avses antalet döda per 1 000 eller 100 000 personer i medelfolkmängden.

Dödlighetstalet efter åldersgrupp

Dödlighetstalet efter åldersgrupp avser antalet döda i en viss åldersgrupp per tusen personer i medelfolkmängden i samma åldersgrupp.

Dödsrisken

Dödsrisken i åldern x avser sannolikheten för en person i åldern x att dö under levnadsåret x.

Folkökning

Folkökningen erhålls genom att sammanräkna födelseöverskottet och nettoinvandringen.

Förväntat antal levnadsår

Det antal år en person i given ålder skulle leva om dödligheten är oförändrad.

Kön

Uppgift om kön har tagits ur befolkningsdatasystemet.

Perinatal dödlighet

Med perinatal dödlighet avses antalet dödfödda och antalet nyfödda som dött under den första levnadsveckan per 1000 födda.

Språk

Uppgift om språk har tagits ur befolkningsdatasystemet. Samtidigt som föräldrarna meddelar ett nyfött barns namn till registret uppger de barnets språk. Uppgiften kvarstår oförändrad i befolkningsdatasystemet, om den inte ändras separat.

Språken är kodade vid Befolkningsregistercentralen i enlighet med ISO639-standarden. I folkräkningen år 2000 har redan följande språkklassificering, ISO-639-1, tagits i bruk.

Spädbarnsdödlighet

Spädbarnsdödligheten räknas genom att dividera antalet dödsfall bland barn under ett år med antalet levande födda under samma statistikår. Då siffran multipliceras med 1 000, får man uppgiften i promille.

Ålder

Uppgifterna om ålder avser åldern på händelsedagen. Medelåldern är summan av åldern vid händelsetidpunkten för alla personer som upplevt händelsen i fråga dividerad med antalet personer. Eftersom åldern avser det antal år en person fyllt via händelsedagen är åldern inte exakt. Av denna anledning utgår beräkningarna av medelålder från antagandet att alla personer i medeltal är x+0,5 år vid händelsetidpunkten.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avlidna [e-publikation].
ISSN=1798-2537. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kuol/kas_sv.html