Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 12.12.2007

De finländska bankernas finansnetto ökade med 11 procent under januari-september

Bankernas finansnetto var 11 procent högre under januari-september år 2007 än under motsvarande period år 2006. Ökningen av finansnettot har dock avtagit. Vid en jämförelse av finansnettot för tredje kvartalet år 2007 med situationen för tredje kvartalet år 2006 ser man att finansnettot minskade med 6 procent.

De inhemska bankerna rörelseresultat ökade med 22 procent under januari-september jämfört med motsvarande period år 2006. Den kraftiga vinstökningen påverkas fortfarande av den försäljningsvinst för det första kvartalet som gällde ett företagsarrangemang av engångsnatur. Försäljningsvinsten har bokförts under posten "nettointäkter av finansiella instrument tillgängliga för försäljning". Utan denna försäljningsvinst skulle de inhemska bankernas rörelsevinst ha sjunkit med 4 procent under januari-september jämfört med året innan.

Nettobeloppet av de inhemska bankernas nedskrivningar av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till -8 miljoner euro under januari-september år 2007. Fler återföringar än nya värdeminskningsförluster bokfördes alltså.

De inhemska bankernas finansnetto och provisionsintäkter efter kvartal, miljoner euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut 1.1-30.9.2007, Monetära finansinstitut 3:e kvartalet 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 12.12.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2007/03/llai_2007_03_2007-12-12_tie_001_sv.html