Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 9.12.2008

De inhemska bankernas finansnetto ökade och rörelsevinsten minskade under januari-september

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till något under tre miljarder euro under januari-september år 2008. Finansnettot steg med 22 procent jämfört med motsvarande period året innan. När man jämför det tredje kvartalet år 2008 med det andra kvartalet ökade finansnettot med något under en procent. Däremot sjönk provisionsintäkterna med tre procent från året innan och uppgick till 952 miljoner euro under januari-september.

De inhemska bankernas finansnetto och provisionsintäkter efter kvartal, miljoner euro

Nettointäkterna av värdepappershandel och valutaverksamhet var under januari-september 122 miljoner euro. Nettointäkterna för det tredje kvartalet var negativa: en förlust på 13 miljoner euro uppstod vid värdepappershandeln och valutaverksamheten. Under januari-september uppgick värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser till 96 miljoner euro, av vilka 67 miljoner bokfördes under det tredje kvartalet.

De inhemska bankernas rörelsevinst var 1,9 miljarder euro under januari-september, dvs. 24 procent mindre än under motsvarande period året innan. Av rörelsevinsten hänförde sig 542 miljoner euro till årets tredje kvartal, vilket är 17 procent mindre än under det tredje kvartalet året innan. När man jämför rörelsevinsten för januari-september med vinsten året innan bör man beakta försäljningsvinsten under det första kvartalet år 2007 med anknytning till ett företagsarrangemang. Den försäljningsvinst på omkring en halv miljard euro som bokförts i resultaträkningen under nettointäkter från sådana finansiella tillgångar som kan säljas gör att jämförelsenivån blir hög. Om försäljningsvinsten inte beaktas, minskade bankernas rörelsevinst med bara tre procent jämfört med januari-september året innan.

Det sammanräknade värdet av balansräkningarna för de inhemska bankerna var 304 miljarder euro i slutet av det tredje kvartalet 2008. Ökningen jämfört med året innan var 22 procent. Insättningarna i de inhemska bankerna steg till närmare 105 miljarder euro, dvs. med 17 procent från året innan. Av insättningarna var 64 procent hushållens insättningar.

Med begreppet inhemsk bank avses i den här statistiken en i Finland registrerad inlåningsbank (inkl. utländska filialer).

Källa: Kreditinstitutens resultat- och balansräkningar 1.1-30.9.2008, Monetära finansinstitut 3:e kvartalet 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Niina Suutarinen (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 9.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2008/03/llai_2008_03_2008-12-09_tie_001_sv.html