Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Luottolaitosten tilinpäätökset 2021, 3. vuosineljännes

Publicerad: 6.4.2009

De inhemska bankernas rörelsevinst minskade år 2008

År 2008 uppgick de inhemska bankernas rörelsevinst till 2,5 miljarder euro, dvs. 28 procent mindre än året innan. Det sista kvartalets andel av rörelsevinsten var 583 miljoner euro, vilket är mer än under det andra och det tredje kvartalet, men 40 procent mindre än under det sista kvartalet år 2007. När man jämför rörelsevinsten för hela år 2008 med föregående år bör man beakta försäljningsvinsten på ungefär en halv miljard euro med anknytning till ett företagsarrangemang. Försäljningsvinsten gällde det första kvartalet år 2007. Om försäljningsvinsten inte inkluderas, minskade bankernas rörelsevinst med bara 15 procent jämfört med år 2007. Detta framgår av Statistikcentralens preliminära uppgifter om kreditinstitutens resultat- och balansräkningar.

De inhemska bankernas rörelsevinst (-förlust) åren 1988-2008

 

De inhemska bankernas finansnetto ökade fortfarande kraftigt år 2008. Finansnettot uppgick till 4,1 miljarder euro, dvs. 23 procent mer än år 2007. Sett efter kvartal ökade finansnettot mot slutet av året och uppgick till 1,1 miljarder euro under det sista kvartalet. Nästan alla andra poster i resultaträkningen hade en mindre gynnsam utveckling. T.ex. provisionsintäkterna minskade med åtta procent medan administrationskostnaderna ökade lika mycket. Administrationskostnaderna var efter räntekostnaderna bankernas största kostnadspost, dvs. 2,3 miljarder euro.

Nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten var på minus under det andra och det tredje kvartalet, men tack vare början och slutet av året var de positiva för hela årets del. Nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten uppgick till 225 miljoner euro, vilket ändå är 48 procent mindre än år 2007. Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser mer än fyrdubblades jämfört med året innan. Värdeminskningsförlusterna uppgick till 231 miljoner euro, av vilka 135 miljoner euro hänförde sig till det sista kvartalet. Posten innehåller både skedda kreditförluster och beredskap för kommande kreditförluster.

Det sammanräknade värdet av balansräkningarna för de inhemska bankerna var 346 miljarder euro i slutet av år 2008. Jämfört med föregående år var ökningen 34 procent. Fordringar på allmänheten och offentliga samfund ökade med 11 procent och skulden till allmänheten och offentliga samfund med 12 procent. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen minskade från 7,3 procent till 5,6 procent.

Med begreppet inhemsk bank avses i den här statistiken en i Finland registrerad inlåningsbank (inkl. utländska filialer).

Källa: Kreditinstitutens resultat- och balansräkningar 1.1-31.12.2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Niina Suutarinen (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Figurer

Senast uppdaterad 6.4.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Luottolaitosten tilinpäätökset [e-publikation].
ISSN=1798-372X. 4. vuosineljännes 2008. Helsinki: Tilastokeskus [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2008/04/llai_2008_04_2009-04-06_tie_001_sv.html