Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 1.6.2009

Kreditinstitutens slutliga bokslutsstatistik för år 2008 har utkommit

I slutet av år 2008 fanns det 323 inhemska banker i Finland. Av de inhemska bankerna var 15 affärsbanker, 38 sparbanker och 270 andelsbanker. Bankerna hade totalt 1 472 kontor av vilka 10 var filialer utomlands. De inhemska bankerna hade 25 280 anställda i slutet av år 2008, dvs. tre procent fler än året innan.

De inhemska bankernas finansnetto ökade fortfarande kraftigt år 2008. Finansnettot uppgick till 4,1 miljarder euro, dvs. 23 procent mer än året innan. Nedskrivningarna av krediter och andra åtaganden ökade till nästan det fyrdubbla jämfört med år 2007, i nedskrivningar bokfördes 231 miljoner euro. De inhemska bankernas rörelsevinst minskade år 2008, för första gången sedan år 2003. Rörelsevinsten uppgick till 2,5 miljarder euro, dvs. 28 procent mindre än året innan. Om man bortser från den försäljningsvinst av engångsnatur som inföll år 2007, minskade rörelsevinsten med bara 15 procent jämfört med år 2007.

Det totala värdet av balansräkningarna för de inhemska bankerna var 346 miljarder euro i slutet av år 2008. Detta var en ökning med 34 procent från året innan. Fordringar på allmänheten och den offentliga sektorn ökade med 11 procent under år 2008, till 144 miljarder euro. Insättningarna ökade med 14 procent och uppgick till 109,6 miljarder vid årets slut. Hushållens andel av insättningsstocken var 67 procent. I sin helhet ökade skulderna till allmänheten och den offentliga sektorn med 12 procent, till 114 miljarder euro.

Uppgifterna framgår av Statistikcentralens slutliga uppgifter om kreditinstitutens bokslut. Mindre omfattande preliminära uppgifter om kreditinstitutens resultat- och balansräkningar publicerades 6.4.2009. Det fanns inga behov av att revidera de preliminära uppgifterna. Den slutliga tryckta publikationen Monetära finansinstitut 2008 innehåller utöver kreditinstitutens resultat- och balansräkningar tilläggsinformation om bl.a. kostnads- och intäktsposter, bokslutens nyckeltal, fördelningen av verksamheten efter område och antalet anställda.

Med begreppet inhemsk bank avses i den här statistiken en i Finland registrerad inlåningsbank (inkl. utländska filialer). Länk till förteckningen över uppgiftslämnare.

De inhemska bankernas kontor* i slutet av åren 1986-2008

* Inkl. både inhemska bankers kontor i Finland och deras filialkontor utomlands.

Källa: Kreditinstitutens resultat- och balansräkningar 1.1-31.12.2008, Monetära finansinstitut 2008. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Sinikka Kuusisto (09) 1734 3354, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Senast uppdaterad 1.6.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2008. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 8.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2008/llai_2008_2009-06-01_tie_001_sv.html