Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2020, 4:e kvartalet

Publicerad: 1.6.2010

Kreditinstitutens slutliga bokslutsstatistik för år 2009 har utkommit

I slutet av år 2009 fanns det 313 inhemska banker i Finland. Av de inhemska bankerna var 15 affärsbanker, 35 sparbanker och 263 andelsbanker. Bankerna hade totalt 1 427 kontor. Det fanns 10 banker och 45 kontor färre än i slutet av år 2008. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens slutliga uppgifter om kreditinstitutens bokslut.

De inhemska bankernas nedskrivnings- och kreditförluster, miljoner euro

De inhemska bankernas nedskrivnings- och kreditförluster, miljoner euro

År 2009 uppgick de inhemska bankernas nedskrivnings- och kreditförluster 1) till 766 miljoner euro. Deras antal var mer än tre gånger större än året innan. Rekordåret för nedskrivnings- och kreditförluster var 1992, då de uppgick till 3 592 miljoner euro för de inhemska bankerna. År 1992 var nedskrivnings- och kreditförlusternas andel 2,8 procent av de inhemska bankernas balansomslutning. År 2009 var motsvarande andel bara 0,2 procent, eftersom också bankernas balansräkningar är betydligt större nu än på 1990-talet. Den kraftiga ökningen av nedskrivnings- och kreditförlusterna som började i början av år 2008 bröts under det sista kvartalet av år 2009.

De inhemska bankerna hade 24 400 anställda i slutet av år 2009, dvs. nästan 4 procent färre än året innan. Arbetstimmarna minskade snabbare än antalet anställda och deras minskning var 8 procent jämfört med år 2008. Trots minskningen av anställda och arbetstimmar ökade de anställdas löner.

Mindre omfattande preliminära uppgifter om kreditinstitutens resultat- och balansräkningar publicerades 1.4.2010. De preliminära uppgifterna preciserades något. Denna publikation innehåller utöver kreditinstitutens resultat- och balansräkningar information om bl.a. kostnads- och intäktsposter, bokslutens nyckeltal och antalet anställda.

Med begreppet inhemsk bank avses i den här statistiken en i Finland registrerad inlåningsbank (inkl. utländska filialer). En listning av samtliga kreditinstitut som ingår i statistiken finns i en separat tabellbilaga.


1) Nedskrivnings- och kreditförlusterna presenteras här enligt posten ”Nedskrivningar av krediter och andra ansvarsförbindelser”.

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Saara Roine (09) 1734 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 01.06.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2009. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2009/04/llai_2009_04_2010-06-01_tie_001_sv.html