Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 4:e kvartalet

Publicerad: 1.6.2011

Kreditinstitutens slutliga bokslutsstatistik för år 2010 har utkommit

I slutet av år 2010 fanns det 303 inhemska banker i Finland. Av dem var 14 affärsbanker, 34 sparbanker och 255 andelsbanker. Bankerna hade totalt 1 426 kontor. Det fanns 10 banker och 1 kontor färre än i slutet av år 2010. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens slutliga uppgifter om kreditinstitutens bokslut.

De inhemska bankernas nedskrivnings- och kreditförluster

De inhemska bankernas nedskrivnings- och kreditförluster
Kreditinstitutens rapportering ändrades i början av år 2005 till att följa IAS/IFRS-bokslutsstandard. Av denna anledning är alla poster i resultat- och balansräkningen inte längre jämförbara med tidigare års poster.

År 2010 uppgick de inhemska bankernas nedskrivnings- och kreditförluster 1) till 427 miljoner euro. Beloppet minskade med ungefär hälften från året innan. År 2010 var nedskrivnings- och kreditförlusternas andel 0,1 procent av de inhemska bankernas balansomslutning. Den kraftiga ökningen av nedskrivnings- och kreditförlusterna som inleddes i början av år 2008 började minskade i slutet av år 2009.

De inhemska bankerna hade 24 213 anställda i slutet av år 2010, dvs. 0,7 procent färre än året innan. Förändringen i antalet arbetstimmar jämfört med året innan var 0,3 procent. Lönerna till de anställda ökade med omkring 3 procent jämfört med året innan.

Mindre omfattande preliminära uppgifter om kreditinstitutens resultat- och balansräkningar publicerades 5.4.2011. Detta offentliggörande innehåller utöver kreditinstitutens resultat- och balansräkningar information om bl.a. kostnads- och intäktsposter, bokslutens nyckeltal och antalet anställda.

Med begreppet inhemsk bank avses i den här statistiken en i Finland registrerad inlåningsbank (inkl. utländska filialer). En listning av samtliga kreditinstitut som ingår i statistiken finns i en separat tabellbilaga.


1) Nedskrivnings- och kreditförlusterna presenteras här enligt posten “Nedskrivningar av krediter och andra ansvarsförbindelser”.

Källa: Kreditinstitutens bokslut

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 1.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2010/04/llai_2010_04_2011-06-01_tie_001_sv.html