Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 31.3.2014, tusen euro

  1.1.- 31.3.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
Ränteintäkter [från] 1 094 001 232 008 48 140 1 374 149
Räntekostnader 638 828 62 740 12 344 713 912
FINANSNETTO 455 174 169 268 35 796 660 238
(På anmodan återbetalbara kostnader) - - - -
Utdelningar [på] 196 260 107 708 1 394 305 362
Avgiftsintäkter 358 669 102 692 21 076 482 437
(Avgiftskostnader) 220 232 11 122 2 346 233 700
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 12 070 1 348 7 050 20 468
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 386 292 3 258 133 389 683
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 5 124 59 -25 5 158
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -5 886 16 25 -5 845
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -67 153 -18 - -67 171
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar 168 4 38 210
Övriga rörelseintäkter 21 160 17 964 3 333 42 457
(Övriga rörelsekostnader) 73 978 50 333 9 351 133 662
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 1 067 667 340 844 57 123 1 465 634
(Administrationskostnader) 435 872 157 272 33 661 626 805
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 225 192 92 236 17 681 335 109
varav: Övriga administrationskostnader 210 680 65 036 15 980 291 696
(Avskrivningar [på]) 19 726 7 879 1 452 29 057
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 212 - - 212
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet 30 212 5 532 -286 35 458
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden 16 427 - - 16 427
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) 772 52 16 840
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet - - - -
VINST / (-) FÖRLUST 564 447 170 109 22 280 756 836
(Bokslutsdispositioner) 6 166 -1 842 1 652 5 976
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 74 331 14 557 4 462 93 350
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 483 950 157 394 16 166 657 510
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter - - - -
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 483 950 157 394 16 166 657 510

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 31.3.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/01/llai_2014_01_2014-07-31_tau_001_sv.html