Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 31.3.2014, tusen euro

  1.1.- 31.3.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AKTIVA . . . .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 35 860 828 783 899 276 172 36 920 899
Finansiella tillgångar som innehas för handel 157 866 016 159 006 2 001 158 027 023
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 224 849 14 685 23 153 262 687
Finansiella tillgångar som kan säljas 21 254 652 5 701 241 1 365 441 28 321 334
Lånefordringar och kundfordringar 172 642 576 45 366 195 7 202 697 225 211 468
Investeringar som hålls till förfall 2 888 414 111 674 52 443 3 052 531
Derivat - säkringsredovisning 1 826 735 69 042 83 507 1 979 284
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk 54 238 - - 54 238
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 2 046 502 23 561 602 2 070 665
Materiella tillgångar 210 215 819 691 123 028 1 152 934
Immateriella tillgångar 207 641 5 379 7 895 220 915
Skattefordringar 72 348 16 606 3 538 92 492
Andra tillgångar 14 915 659 193 512 58 857 15 168 028
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
SUMMA TILLGÅNGAR 410 070 673 53 264 491 9 199 334 472 534 498
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 132 483 107 27 705 - 132 510 812
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 1 628 056 - - 1 628 056
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 230 130 987 45 918 930 7 928 534 283 978 451
Derivat - säkringsredovisning 922 847 5 597 4 176 932 620
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk 605 874 14 961 64 359 685 194
Avsättningar 158 487 10 480 - 168 967
Skatteskulder 48 414 119 836 15 064 183 314
På anmodan återbetalbart aktiekapital - - - -
Andra skulder 28 862 995 414 312 104 913 29 382 220
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
SUMMA SKULDER 396 182 955 47 969 044 8 384 712 452 536 711
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 3 198 330 875 897 97 850 4 172 077
Överkursfond 1 227 542 - 10 320 1 237 862
Annat eget kapital - - - -
Övriga 585 542 621 721 98 651 1 305 914
Ackumulerat annat totalresultat 101 862 472 038 37 030 610 930
Ackumulerade vinstmedel 5 165 221 1 981 609 311 974 7 458 804
Omvärderingsreserver - - - -
Andra fonder 3 609 437 1 344 182 258 797 5 212 416
(-) Egna aktier -215 - - -215
(-) Förskottsutdelningar - - - -
SUMMA EGET KAPITAL 13 887 718 5 295 447 814 622 19 997 787
SUMMA PASSIVA 410 070 673 53 264 491 9 199 334 472 534 498

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 31.7.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 31.3.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/01/llai_2014_01_2014-07-31_tau_002_sv.html