Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 30.6.2014, tusen euro

  1.1.- 30.6.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
Ränteintäkter [från] 2 170 772 469 727 90 373 2 730 872
Räntekostnader 1 312 664 134 019 23 666 1 470 349
FINANSNETTO 858 108 335 708 66 707 1 260 523
(På anmodan återbetalbara kostnader) - - - -
Utdelningar [på] 242 841 111 827 2 856 357 524
Avgiftsintäkter 682 037 191 030 38 617 911 684
(Avgiftskostnader) 407 134 24 745 4 589 436 468
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 29 387 532 845 13 347 575 579
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 986 075 6 436 851 993 362
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 10 334 -441 -42 9 851
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -8 892 81 20 -8 791
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -371 629 14 2 -371 613
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar 230 95 619 944
Övriga rörelseintäkter 52 318 33 951 5 401 91 670
(Övriga rörelsekostnader) 54 690 97 230 17 309 169 229
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 2 018 985 1 089 571 106 480 3 215 036
(Administrationskostnader) 856 969 312 572 59 607 1 229 148
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 452 936 182 974 31 874 667 784
varav: Övriga administrationskostnader 404 033 129 598 27 733 561 364
(Avskrivningar [på]) 38 272 15 603 2 709 56 584
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 31 057 - - 31 057
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet 62 591 23 295 1 098 86 984
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden 16 427 - - 16 427
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) 785 2 499 16 3 300
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet - - - -
VINST / (-) FÖRLUST 1 012 883 735 602 43 050 1 791 535
(Bokslutsdispositioner) 16 561 -3 510 9 842 22 893
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 160 310 128 923 7 141 296 374
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 836 012 610 189 26 067 1 472 268
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter - - - -
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 836 012 610 189 26 067 1 472 268
“-” Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 30.6.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/02/llai_2014_02_2014-10-08_tau_001_sv.html