Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 30.6.2014, tusen euro

  1.1.- 30.6.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AKTIVA . . . .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 33 631 641 923 796 298 900 34 854 337
Finansiella tillgångar som innehas för handel 172 788 994 142 631 2 374 172 933 999
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 195 212 13 897 23 365 232 474
Finansiella tillgångar som kan säljas 22 947 241 5 590 769 1 404 585 29 942 595
Lånefordringar och kundfordringar 164 454 842 45 742 222 6 746 504 216 943 568
Investeringar som hålls till förfall 1 210 333 100 526 37 698 1 348 557
Derivat - säkringsredovisning 2 033 106 89 442 93 898 2 216 446
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk 76 915 - - 76 915
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 1 980 723 24 033 589 2 005 345
Materiella tillgångar 185 680 811 659 109 535 1 106 874
Immateriella tillgångar 221 767 5 492 7 160 234 419
Skattefordringar 60 754 9 019 1 145 70 918
Andra tillgångar 12 887 944 93 106 56 521 13 037 571
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
SUMMA TILLGÅNGAR 412 675 151 53 546 592 8 782 274 475 004 017
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 140 773 744 35 056 - 140 808 800
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 1 208 404 - - 1 208 404
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 225 929 460 45 759 207 7 643 498 279 332 165
Derivat - säkringsredovisning 1 003 330 5 883 4 388 1 013 601
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk 790 060 14 970 72 915 877 945
Avsättningar 195 418 10 358 - 205 776
Skatteskulder 41 929 127 733 14 993 184 655
På anmodan återbetalbart aktiekapital - - - -
Andra skulder 27 141 244 409 878 79 225 27 630 347
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
SUMMA SKULDER 398 436 497 47 818 630 8 068 316 454 323 443
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 3 240 330 1 265 750 99 652 4 605 732
Överkursfond 1 226 562 - 10 320 1 236 882
Annat eget kapital - - - -
Övriga 585 690 622 017 78 275 1 285 982
Ackumulerat annat totalresultat 110 736 71 583 43 126 225 445
Ackumulerade vinstmedel 5 481 524 2 409 425 315 188 8 206 137
Omvärderingsreserver - - - -
Andra fonder 3 594 026 1 359 187 167 397 5 120 610
(-) Egna aktier -215 - - -215
(-) Förskottsutdelningar - - - -
SUMMA EGET KAPITAL 14 238 653 5 727 962 713 958 20 680 573
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 412 675 150 53 546 592 8 782 274 475 004 016
“-” Inga observationer
På grund av avrundning kan summan av slut- och underposterna avvika från varandra (-/+ 1000 euro)

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Kristiina Nieminen 029 551 2957, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.10.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2014, Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 30.6.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/02/llai_2014_02_2014-10-08_tau_002_sv.html