Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 30.9.2014, tusen euro

  1.1.- 30.9.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
Ränteintäkter [från] 3 264 471 709 524 143 003 4 116 998
Räntekostnader 1 967 693 189 567 36 427 2 193 687
FINANSNETTO 1 296 777 519 957 106 576 1 923 310
(På anmodan återbetalbara kostnader) - 1) - - -
Utdelningar [på] 303 693 127 389 3 068 434 150
Avgiftsintäkter 1 011 483 280 054 59 878 1 351 415
(Avgiftskostnader) 607 682 37 896 7 432 653 010
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 35 322 536 408 16 802 588 532
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 1 304 468 8 287 484 1 313 239
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 13 570 310 -40 13 840
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -11 411 118 277 -11 016
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -465 317 342 11 -464 964
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar 240 714 680 1 634
Övriga rörelseintäkter 74 557 50 490 8 096 133 143
(Övriga rörelsekostnader) 93 462 144 747 27 500 265 709
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 2 862 240 1 341 426 160 900 4 364 566
(Administrationskostnader) 1 243 452 454 201 89 109 1 786 762
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 625 676 261 010 47 190 933 876
varav: Övriga administrationskostnader 617 776 193 191 41 919 852 886
(Avskrivningar [på]) 57 959 23 241 4 149 85 349
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 42 125 - - 42 125
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet 83 964 28 850 1 291 114 105
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden 16 427 - - 16 427
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) 56 084 5 639 16 61 739
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet - - - -
VINST / (-) FÖRLUST 1 362 229 829 495 66 335 2 258 059
(Bokslutsdispositioner) 27 312 -2 381 14 620 39 551
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 227 066 145 782 10 625 383 473
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 107 851 686 094 41 090 1 835 035
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter - - - -
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 1 107 851 686 094 41 090 1 835 035
1) “-” Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Elina Somervuori 029 551 2995, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 8.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 30.9.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/03/llai_2014_03_2015-01-08_tau_001_sv.html