Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 31.12.2014, tusen euro

  1.1.- 31.12.2014
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
Ränteintäkter [från] 4 324 558 941 473 186 638 5 452 669
Räntekostnader 2 587 141 239 128 47 253 2 873 522
FINANSNETTO 1 737 417 702 345 139 385 2 579 147
(På anmodan återbetalbara kostnader) - 1) - - -
Utdelningar [på] 448 873 133 622 3 101 585 596
Avgiftsintäkter 1 367 316 388 351 79 388 1 835 055
(Avgiftskostnader) 822 483 51 800 9 541 883 824
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 59 272 537 837 20 895 618 004
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 1 544 803 10 219 486 1 555 508
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 31 506 516 45 32 067
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -17 060 138 128 -16 794
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -509 595 429 5 -509 161
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar 430 842 751 2 023
Övriga rörelseintäkter 102 405 67 905 28 058 198 368
(Övriga rörelsekostnader) 113 359 202 166 38 884 354 409
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 3 829 525 1 588 238 223 817 5 641 580
(Administrationskostnader) 1 711 218 618 217 120 253 2 449 688
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 854 894 352 966 64 538 1 272 398
varav: Övriga administrationskostnader 856 324 265 251 55 715 1 177 290
(Avskrivningar [på]) 74 926 30 957 5 429 111 312
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 38 112 - - 38 112
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet 102 071 63 628 14 956 180 655
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden 16 427 - - 16 427
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) 56 865 14 635 288 71 788
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet - - - -
VINST / (-) FÖRLUST 1 829 906 860 801 82 891 2 773 598
(Bokslutsdispositioner) 61 869 51 280 16 397 129 546
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 289 756 143 404 14 942 448 102
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 478 281 666 117 51 552 2 195 950
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter - - - -
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 1 478 281 666 117 51 552 2 195 950
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Hilkka Jaatinen 029 551 3630, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 16.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2014, Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 31.12.2014, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2014/04/llai_2014_04_2015-04-16_tau_001_sv.html