Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 31.3.2015, tusen euro

  1.1.- 31.3.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
Ränteintäkter [från] 997 191 225 507 47 833 1 270 531
Räntekostnader 602 959 50 175 10 673 663 807
FINANSNETTO 394 233 175 332 37 160 606 724
(På anmodan återbetalbara kostnader) 1)
Utdelningar [på] 167 296 148 231 1 838 317 365
Avgiftsintäkter 329 548 122 158 21 233 472 939
(Avgiftskostnader) 202 328 11 737 2 509 216 573
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 31 282 7 858 12 353 51 493
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 290 987 7 791 193 298 970
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 2 288 681 3 2 973
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -8 764 -29 167 -8 626
Kursdifferenser [vinst/ (-)förlust], netto 151 535 381 73 151 989
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar 4 547 -3 85 4 629
Övriga rörelseintäkter 55 206 16 297 9 702 81 205
(Övriga rörelsekostnader) 18 465 37 965 7 377 63 808
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 1 197 367 428 994 72 920 1 699 281
(Administrationskostnader) 417 496 164 229 33 172 614 898
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 216 027 93 770 16 700 326 496
varav: Övriga administrationskostnader 201 470 70 459 16 472 288 401
(Avskrivningar [på]) 15 399 7 333 1 365 24 098
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -629 -629
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet 45 754 6 923 -433 52 244
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) -65 -82 -147
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet
VINST / (-) FÖRLUST 719 411 250 591 38 816 1 008 818
(Bokslutsdispositioner) 13 558 2 711 6 546 22 815
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 128 457 20 385 5 749 154 591
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 577 396 227 495 26 521 831 411
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 577 396 227 495 26 521 831 411
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 31.3.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/01/llai_2015_01_2015-08-31_tau_001_sv.html