Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 31.3.2015, tusen euro

  1.1.- 31.3.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AKTIVA . . . .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 45 509 343 1 185 637 275 463 46 970 443
Finansiella tillgångar som innehas för handel 228 477 680 153 284 2 240 228 633 204
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 175 791 14 202 21 751 211 744
Finansiella tillgångar som kan säljas 22 940 603 5 741 359 1 357 974 30 039 936
Lånefordringar och kundfordringar 166 491 006 46 848 437 7 550 323 220 889 767
Investeringar som hålls till förfall 711 641 91 828 22 289 825 759
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 2 138 717 117 267 104 421 2 360 404
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) 73 753 1) 73 753
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 1 950 496 22 672 684 1 973 851
Materiella tillgångar 162 229 778 279 128 580 1 069 088
Immateriella tillgångar 178 809 5 983 7 284 192 077
Skattefordringar 60 865 10 039 1 448 72 352
Andra tillgångar 25 645 358 80 434 27 780 25 753 572
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning
SUMMA TILLGÅNGAR 494 516 291 55 049 421 9 500 237 559 065 949
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 200 977 986 45 263 201 023 249
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 662 665 662 665
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 247 362 832 45 964 005 8 231 108 301 557 945
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 997 719 5 550 3 211 1 006 481
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 944 712 11 470 83 826 1 040 007
Avsättningar 117 694 10 444 1 157 129 295
Skatteskulder 122 793 122 590 25 328 270 711
På anmodan återbetalbart aktiekapital
Andra skulder 27 181 792 403 688 71 215 27 656 695
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning
SUMMA SKULDER 479 778 439 48 075 921 8 694 219 536 548 580
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 3 222 330 2 217 716 101 645 5 541 691
Överkursfond 1 157 282 10 320 1 167 602
Annat eget kapital
Övriga 40 300 40 300
Ackumulerat annat totalresultat 166 597 101 870 60 135 328 603
Ackumulerade vinstmedel 5 969 625 2 651 114 363 337 8 984 076
Omvärderingsreserver
Andra fonder 4 182 141 2 002 800 270 580 6 455 521
(-) Egna aktier -423 -423
(-) Förskottsutdelningar - -
SUMMA EGET KAPITAL 14 737 852 6 973 501 806 017 22 517 370
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 494 516 291 55 049 422 9 500 237 559 065 949
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 31.8.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 31.3.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/01/llai_2015_01_2015-08-31_tau_002_sv.html