Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 30.6.2015, tusen euro

  1.1.- 30.6.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
Ränteintäkter [från] 1 942 897 446 736 99 861 2 489 493
Räntekostnader 1 165 019 93 082 23 293 1 281 394
FINANSNETTO 777 877 353 654 76 568 1 208 099
(På anmodan återbetalbara kostnader) 1)
Utdelningar [på] 309 359 189 968 3 589 502 915
Avgiftsintäkter 676 519 222 618 43 968 943 105
(Avgiftskostnader) 403 088 25 826 4 932 433 846
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 58 230 184 210 16 908 259 349
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 145 746 5 588 -800 150 533
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 11 045 281 -84 11 242
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -7 483 -57 114 -7 425
Kursdifferenser [vinst/ (-)förlust], netto 593 663 262 76 594 001
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar 4 853 101 154 5 107
Övriga rörelseintäkter 76 541 37 505 17 032 131 078
(Övriga rörelsekostnader) 33 335 74 932 19 711 127 977
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 2 209 927 893 372 132 881 3 236 180
(Administrationskostnader) 840 949 323 851 67 524 1 232 324
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 434 851 184 042 34 884 653 776
varav: Övriga administrationskostnader 406 098 139 810 32 640 578 548
(Avskrivningar [på]) 31 767 14 620 2 745 49 133
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 120 120
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet 61 773 19 059 6 630 87 463
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) 1 215 1 672 2 886
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet
VINST / (-) FÖRLUST 1 274 102 534 170 55 982 1 864 254
(Bokslutsdispositioner) 25 879 354 14 418 40 651
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 248 407 69 966 8 014 326 387
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 999 817 463 850 33 551 1 497 217
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 999 817 463 850 33 551 1 497 217
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 30.6.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/02/llai_2015_02_2015-09-29_tau_001_sv.html