Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 30.6.2015, tusen euro

  1.1.- 30.6.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AKTIVA . . . .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 57 644 682 1 252 605 343 012 59 240 300
Finansiella tillgångar som innehas för handel 192 196 043 135 406 1 848 192 333 297
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 230 433 13 538 21 889 265 859
Finansiella tillgångar som kan säljas 23 164 466 6 162 447 1 452 239 30 779 152
Lånefordringar och kundfordringar 165 046 921 47 216 513 7 939 072 220 202 506
Investeringar som hålls till förfall 932 168 79 499 29 127 1 040 793
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 1 814 297 98 095 87 015 1 999 408
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) 57 898 1) 57 898
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 1 864 136 16 815 1 499 1 882 451
Materiella tillgångar 159 279 786 571 130 525 1 076 375
Immateriella tillgångar 197 663 5 852 9 576 213 092
Skattefordringar 30 305 8 752 2 747 41 804
Andra tillgångar 20 492 726 77 928 18 357 20 589 011
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning
SUMMA TILLGÅNGAR 463 831 017 55 854 021 10 036 907 529 721 945
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 166 455 886 34 810 166 490 696
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 686 058 686 058
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 251 643 391 46 484 799 8 748 579 306 876 769
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 885 004 6 447 1 220 892 670
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 576 472 9 816 67 617 653 904
Avsättningar 126 554 10 762 1 115 138 431
Skatteskulder 86 747 66 224 16 107 169 077
På anmodan återbetalbart aktiekapital
Andra skulder 26 818 309 371 525 75 863 27 265 697
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning
SUMMA SKULDER 448 700 988 48 494 800 9 203 142 506 398 931
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 3 234 666 2 411 601 111 643 5 757 910
Överkursfond 1 157 282 10 320 1 167 602
Annat eget kapital
Övriga 40 389 40 389
Ackumulerat annat totalresultat 164 476 69 255 41 874 275 605
Ackumulerade vinstmedel 6 354 222 2 843 640 363 567 9 561 429
Omvärderingsreserver
Andra fonder 4 179 300 2 034 725 306 361 6 520 386
(-) Egna aktier -307 -307
(-) Förskottsutdelningar
SUMMA EGET KAPITAL 15 130 028 7 359 221 833 765 23 323 014
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 463 831 017 55 854 021 10 036 907 529 721 945
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jan Klavus 029 551 3391, Tarja Husso 029 551 3534, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 29.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2015, Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 30.6.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/02/llai_2015_02_2015-09-29_tau_002_sv.html