Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 30.9.2015, tusen euro

  1.1.- 30.9.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
Ränteintäkter [från] 2 882 880 668 672 163 700 3 715 252
Räntekostnader 1 719 362 139 443 47 662 1 906 467
FINANSNETTO 1 163 518 529 229 116 038 1 808 785
(På anmodan återbetalbara kostnader) - 1) - - -
Utdelningar [på] 334 946 387 982 3 861 726 789
Avgiftsintäkter 1 009 161 319 252 67 184 1 395 597
(Avgiftskostnader) 565 712 39 439 8 088 613 239
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 78 898 184 793 17 886 281 577
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 272 336 2 593 -1 738 273 192
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 10 196 -261 -132 9 803
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -6 592 -49 257 -6 384
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 650 331 245 -65 650 510
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar 6 529 217 301 7 048
Övriga rörelseintäkter 98 093 52 637 19 443 170 172
(Övriga rörelsekostnader) 46 692 108 452 27 771 182 915
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 3 005 012 1 328 749 187 176 4 520 938
(Administrationskostnader) 1 227 957 473 090 97 903 1 798 950
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 633 197 265 245 50 005 948 447
varav: Övriga administrationskostnader 594 760 207 845 47 898 850 503
(Avskrivningar [på]) 48 628 21 812 4 144 74 584
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -3 013 - - -3 013
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet 92 028 27 649 6 256 125 932
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden - - - -
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) 5 1 778 0 1 784
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet - - - -
VINST / (-) FÖRLUST 1 639 408 804 420 78 873 2 522 700
(Bokslutsdispositioner) 38 923 -696 22 097 60 323
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 324 715 84 195 10 903 419 813
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 275 769 720 921 45 874 2 042 564
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter - - - -
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 1 275 769 720 921 45 874 2 042 564
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Hilkka Jaatinen 029 551 3630, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 17.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 30.9.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 29.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/03/llai_2015_03_2015-12-17_tau_001_sv.html