Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 31.12.2015, tusen euro

  1.1.- 31.12.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
Ränteintäkter [från] 3 895 367 882 223 218 876 4 996 466
Räntekostnader 2 342 520 179 485 62 647 2 584 651
FINANSNETTO 1 552 847 702 738 156 229 2 411 814
(På anmodan återbetalbara kostnader) - 1) - - -
Utdelningar [på] 343 490 388 622 4 000 736 112
Avgiftsintäkter 1 346 250 416 444 92 014 1 854 708
(Avgiftskostnader) 753 014 53 312 11 019 817 346
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 90 222 181 814 22 722 294 758
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 432 579 5 819 -1 435 436 963
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto 8 740 98 -141 8 698
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto -6 265 -52 319 -5 997
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 813 017 363 -11 813 369
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar 6 524 506 365 7 395
Övriga rörelseintäkter 129 453 69 825 22 220 221 498
(Övriga rörelsekostnader) 67 849 148 726 37 051 253 627
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 3 895 994 1 564 139 248 212 5 708 344
(Administrationskostnader) 1 685 954 639 819 136 502 2 462 275
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 852 228 356 830 69 230 1 278 289
varav: Övriga administrationskostnader 833 726 282 988 67 272 1 183 986
(Avskrivningar [på]) 69 095 29 414 5 632 104 142
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 13 658 - - 13 658
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet 95 784 61 419 9 843 167 046
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden - - - -
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) 3 303 13 609 644 17 556
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet - - - -
VINST / (-) FÖRLUST 2 028 200 819 877 95 591 2 943 668
(Bokslutsdispositioner) 8 863 76 428 28 491 113 781
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 429 172 72 512 12 777 514 461
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 590 166 670 937 54 323 2 315 426
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter - - - -
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 1 590 166 670 937 54 323 2 315 426
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 31.12.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/04/llai_2015_04_2016-04-18_tau_001_sv.html