Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 31.12.2015, tusen euro

  1.1.- 31.12.2015
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AKTIVA . . . .
Kontanta medel och tillgodohavanden hos centralbanker 54 552 148 934 063 388 584 55 874 795
Finansiella tillgångar som innehas för handel 160 632 129 134 450 1 622 160 768 202
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultatet 225 903 12 251 19 268 257 422
Finansiella tillgångar som kan säljas 24 370 989 6 807 414 1 546 551 32 724 954
Lånefordringar och kundfordringar 150 195 122 48 120 653 8 218 112 206 533 887
Investeringar som hålls till förfall 892 679 75 767 25 082 993 528
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 1 815 895 100 835 86 817 2 003 546
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) 51 320 - 1) - 51 320
Investeringar i dotterföretag, samföretag och intresseföretag 1 708 697 16 466 1 431 1 726 594
Materiella tillgångar 176 984 764 306 130 760 1 072 050
Immateriella tillgångar 203 219 7 688 12 102 223 008
Skattefordringar 65 931 15 061 5 028 86 020
Andra tillgångar 19 495 093 63 940 15 796 19 574 829
Anläggningstillgångar eller avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
SUMMA TILLGÅNGAR 414 386 110 57 052 894 10 451 151 481 890 155
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 123 363 823 37 215 - 123 401 039
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet 1 050 048 - - 1 050 048
Finansiella skulder värderade till upplupet anskaffningsvärde 244 965 416 47 072 747 9 123 180 301 161 343
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 824 034 4 012 1 253 829 299
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 652 313 7 797 66 732 726 843
Avsättningar 107 821 13 021 888 121 730
Skatteskulder 113 233 41 897 14 225 169 354
På anmodan återbetalbart aktiekapital - - - -
Andra skulder 24 215 763 340 245 82 683 24 638 691
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning - - - -
SUMMA SKULDER 396 697 986 49 099 898 9 595 476 455 393 360
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 3 234 727 2 817 717 113 643 6 166 087
Överkursfond 1 157 282 - 10 320 1 167 602
Annat eget kapital - - - -
Övriga 40 389 - - 40 389
Ackumulerat annat totalresultat 118 675 75 117 33 732 227 524
Ackumulerade vinstmedel 11 791 258 3 035 745 383 382 15 210 385
Omvärderingsreserver - - - -
Andra fonder 1 345 849 2 024 416 314 599 3 684 864
(-) Egna aktier -57 - - -57
(-) Förskottsutdelningar - - - -
SUMMA EGET KAPITAL 17 688 124 7 952 996 855 675 26 496 795
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 414 386 110 57 052 894 10 451 151 481 890 155
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2015, Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 31.12.2015, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2015/04/llai_2015_04_2016-04-18_tau_002_sv.html