Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 31.3.2016, tusen euro

  1.1.- 31.3.2016
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
Ränteintäkter [från] 917 046 208 543 53 881 1 179 470
Räntekostnader 587 376 33 578 13 988 634 943
FINANSNETTO 329 670 174 965 39 892 544 527
(På anmodan återbetalbara kostnader) - 1) - - -
Utdelningar [på] 246 927 219 314 1 373 467 614
Avgiftsintäkter 326 050 117 283 23 118 466 451
(Avgiftskostnader) 168 705 11 093 4 230 184 028
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 9 089 2 124 4 054 15 267
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 218 942 -512 -164 218 266
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto -5 713 -210 3 -5 921
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto 945 22 18 985
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -18 687 -134 -106 -18 927
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar 11 32 253 296
Övriga rörelseintäkter 28 247 16 976 2 315 47 538
(Övriga rörelsekostnader) 17 642 39 771 7 844 65 257
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 949 132 478 996 58 682 1 486 811
(Administrationskostnader) 421 450 167 584 33 048 622 081
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 213 766 93 571 17 693 325 030
varav: Övriga administrationskostnader 207 683 74 013 15 355 297 051
(Avskrivningar [på]) 17 043 7 306 1 516 25 864
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 8 150 - - 8 150
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet 16 646 761 -562 16 846
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden - - - -
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) 4 954 -16 - 4 937
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet - - - -
VINST / (-) FÖRLUST 480 890 303 361 24 681 808 932
(Bokslutsdispositioner) -17 919 1 069 5 800 -11 050
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 54 411 17 285 3 766 75 463
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 444 398 285 007 15 115 744 519
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter - - - -
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 444 398 285 007 15 115 744 519
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kerttu Helin 029 551 3330, Sari Kuisma 029 551 2645, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 7.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 31.3.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2016/01/llai_2016_01_2016-07-07_tau_001_sv.html