Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 30.6.2016, tusen euro

  1.1.- 30.6.2016
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
Ränteintäkter [från] 1 777 304 413 413 107 229 2 297 945
Räntekostnader 1 091 419 64 301 26 245 1 181 965
FINANSNETTO 685 885 349 111 80 984 1 115 980
(På anmodan återbetalbara kostnader) - 1) - - -
Utdelningar [på] 226 618 224 170 4 808 455 597
Avgiftsintäkter 665 895 226 846 48 181 940 922
(Avgiftskostnader) 377 244 28 204 8 667 414 115
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som borttagits från balansräkningen och som inte värderats till verkligt värde via resultatet, netto 63 228 3 489 8 685 75 402
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 460 987 559 -270 461 277
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto -6 667 -82 86 -6 662
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto 5 312 27 -158 5 181
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 1 940 -55 -167 1 718
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar 56 25 277 358
Övriga rörelseintäkter 77 797 49 898 18 697 146 391
(Övriga rörelsekostnader) 33 709 80 517 21 257 135 483
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 1 770 097 745 268 131 200 2 646 566
(Administrationskostnader) 865 375 332 516 68 234 1 266 125
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 432 935 181 754 36 938 651 627
varav: Övriga administrationskostnader 432 441 150 762 31 295 614 498
(Avskrivningar [på]) 37 540 14 553 3 073 55 167
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) 5 878 - - 5 878
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra finansiella tillgångar än sådana som värderats till verkligt värde via resultatet 16 783 17 681 4 935 39 399
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden 219 - - 219
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av andra än finansiella tillgångar) 2 220 1 052 1 452 4 725
Andelen vinst eller (-) förlust av investeringar i dotterbolag, samföretag och intresseföretag 71 500 - - 71 500
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet - - - -
VINST / (-) FÖRLUST 913 580 379 466 53 506 1 346 552
(Bokslutsdispositioner) - - - -
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 118 290 32 638 10 587 161 514
VINST / (-) FÖRLUST EFTER SKATT AV KVARVARANDE VERKSAMHETER 795 290 346 828 42 919 1 185 038
Vinst (förlust) efter skatt av avvecklade verksamheter - - - -
PERIODENS VINST / (-) FÖRLUST 795 290 346 828 42 919 1 185 038
1) Inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Kerttu Helin 029 551 3330, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 30.6.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2016/02/llai_2016_02_2016-10-24_tau_001_sv.html