Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 30.9.2016, tusen euro

  1.1.- 30.9.2016
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
Ränteintäkter [från] 2 537 878 676 685 159 382 3 373 945
Räntekostnader 1 552 782 105 232 37 487 1 695 501
FINANSNETTO 985 096 571 453 121 895 1 678 444
(På anmodan återbetalbara kostnader) - 1) - - -
Dividend income 233 329 225 002 4 954 463 284
Avgiftsintäkter 956 061 366 684 72 393 1 395 138
(Avgiftskostnader) 520 943 48 058 12 923 581 925
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 70 831 6 204 12 095 89 130
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 774 484 3 708 182 778 374
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto -11 195 -94 122 -11 167
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto 6 449 -4 -182 6 263
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto 15 214 -13 -242 14 960
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar 1 429 57 312 1 798
Övriga rörelseintäkter 100 838 65 777 21 408 188 023
(Övriga rörelsekostnader) 39 412 123 916 29 489 192 817
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 2 572 181 1 066 800 190 524 3 829 505
(Administrationskostnader) 1 216 720 529 814 99 844 1 846 378
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 614 259 277 908 52 846 945 013
varav: Övriga administrationskostnader 602 461 251 905 46 998 901 365
(Avskrivningar [på]) 49 415 26 991 4 650 81 056
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -27 - - -27
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 47 187 25 439 5 011 77 637
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden - - - -
(Nedskrivning eller (-) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) -86 6 376 1 452 7 742
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen - - - -
Andel av vinsten eller (-) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 71 500 - - 71 500
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet - - - -
VINST ELLER (-) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 330 472 478 180 79 567 1 888 219
(Bokslutsdispositioner) - - - -
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) 246 421 31 679 16 647 294 747
VINST ELLER (-) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 084 052 446 501 62 920 1 593 472
Extraordinär vinst eller (-) förlust efter skatt - - - -
Vinst eller (-) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter - - - -
ÅRETS VINST ELLER (-) FÖRLUST 1 084 052 446 501 62 920 1 593 472
1) inga observationer

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Anu Karhu 029 551 3325, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.12.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 3:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 30.9.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2016/03/llai_2016_03_2016-12-22_tau_001_sv.html