Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 31.12.2016, tusen euro (Korrigerad 13.6.2017)

Korrigering 13.6.2017. De korrigerade punkterna är markerade med rött.
  1.1.- 31.12.2016
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
Ränteintäkter [från] 3 295 756 903 791 211 237 4 410 785
Räntekostnader 2 017 480 140 003 48 600 2 206 083
FINANSNETTO 1 278 276 763 788 162 638 2 204 702
(På anmodan återbetalbara kostnader) .. 1) .. .. ..
Dividend income 437 309 275 839 5 126 718 274
Avgiftsintäkter 1 284 610 503 024 97 887 1 885 521
(Avgiftskostnader) 731 952 66 035 17 222 815 209
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 92 526 11 319 16 388 120 233
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder som innehas för handel, netto 1 242 945 4 523 156 1 247 625
Vinster / (-) förluster av finansiella tillgångar och skulder värderade till verkligt värde via resultatet, netto -15 252 30 130 -15 092
Vinster / (-) förluster av säkringsredovisning, netto 375 -14 -338 24
Kursdifferencer [vinst/ (-)förlust], netto -3 633 -1 -177 -3 811
Vinster / (-) förluster av bortskrivningar från balansräkningen av icke-finansiella tillgångar .. .. .. ..
Övriga rörelseintäkter 166 909 88 067 26 009 280 985
(Övriga rörelsekostnader) 63 127 161 156 38 445 262 727
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER, NETTO 3 690 212 1 419 428 251 753 5 361 392
(Administrationskostnader) 1 680 321 735 583 139 020 2 554 923
varav: Löner och arvoden (inkl. lönebikostnader) 820 937 376 260 74 648 1 271 846
varav: Övriga administrationskostnader 859 384 359 322 64 372 1 283 078
(Avskrivningar [på]) 66 619 35 572 6 266 108 457
(Avsättningar /(-) återföringar av avsättningar) -5 037 .. .. -5 037
(Nedskrivning eller (–) återföring av nedskrivning av finansiella tillgångar som inte värderats till verkligt värde via resultatet) 85 033 48 507 11 931 145 471
(Nedskrivningar och (-) återföring av nedskrivningar av placeringar i enheter som redovisats enligt kapitalandelsmetoden .. .. .. ..
(Nedskrivning eller (–) återföring av nedskrivning av icke-finansiella tillgångar) .. 13 933 2 878 17 033
Negativ goodwill som redovisas i resultaträkningen .. .. .. ..
Andel av vinsten eller (–) förlusten på investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. ..
Vinst /(-) förlust av anläggningstillgångar och av avyttringsgrupper som innehas för försäljning men som inte uppfyller kraven för en avvecklad verksamhet .. .. .. ..
VINST ELLER (–) FÖRLUST FÖRE SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 933 757 585 831 91 659 2 611 247
(Bokslutsdispositioner) .. .. .. ..
(Skattekostnad / (-) Skatteintäkt från kvarvarande verksamheter) .. .. .. ..
VINST ELLER (–) FÖRLUST EFTER SKATT FÖR KVARVARANDE VERKSAMHETER 1 522 803 444 732 66 983 2 034 518
Extraordinär vinst eller (–) förlust efter skatt .. .. .. ..
Vinst eller (–) förlust efter skatt för avvecklade verksamheter .. .. .. ..
ÅRETS VINST ELLER (–) FÖRLUST 1 522 803 444 732 66 983 2 034 518
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 1. Inhemska bankers resultaträkning 1.1.- 31.12.2016, tusen euro (Korrigerad 13.6.2017) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2016/04/llai_2016_04_2017-04-18_tau_001_sv.html