Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 31.12.2016, tusen euro

  1.1.- 31.12.2016
Affärsbanker Andelsbanker summa Sparbanker summa Inhemska banker tillsammans
AKTIVA . . . .
Kontanta medel, kassabehållning hos centralbanker och annan avistainlåning 48 624 403 1 781 587 561 435 50 967 424
Finansiella tillgångar som innehas för handel 127 820 120 108 891 .. 1) 127 929 190
Finansiella tillgångar som varken är förenade med handel eller är derivat och som värderas till verkligt värde via resultatet 290 308 6 036 10 498 306 842
Finansiella tillgångar som kan säljas 23 875 551 6 770 583 1 593 690 32 239 824
Lån och fordringar 124 331 478 58 469 971 8 201 365 191 002 814
Investeringar som hålls till förfall 914 099 52 029 22 780 988 909
Derivat - säkringsredovisning (kontanta medel) 889 959 115 414 78 725 1 084 098
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (kontanta medel) .. .. .. ..
Investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag 1 748 142 17 261 2 918 1 768 321
Värdepappersföretags investeringar i dotterföretag, joint ventures och intresseföretag .. .. .. ..
Materiella tillgångar 121 423 780 681 128 121 1 030 225
Immateriella tillgångar 219 967 8 673 18 137 246 776
Andra tillgångar 18 322 546 65 897 33 473 18 421 915
Anläggningstillgångar och avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. ..
Skattefordringar 62 294 38 106 1 926 102 326
SUMMA TILLGÅNGAR 347 240 798 68 215 128 10 653 245 426 109 171
PASSIVA . . . .
Finansiella skulder som innehas för handel 95 085 676 47 865 .. 95 133 615
Finansiella skulder värderade till verkligt värde via resultatet .. .. .. ..
Finansiella skulder som värderas till upplupet anskaffningsvärde 210 644 352 57 139 306 9 218 954 277 002 612
Derivat - säkringsredovisning (skulder) 615 993 6 926 .. 625 166
Förändringar i det verkliga värdet av den säkrade posten för en portföljsäkring av ränterisk (skulder) 116 029 .. 59 032 177 733
Avsättningar 92 142 12 678 520 105 340
Skatteskulder 74 991 18 784 17 080 110 855
På anmodan återbetalbart aktiekapital .. .. .. ..
Andra skulder 22 204 204 2 139 585 419 047 24 762 836
Skulder som ingår i avyttringsgrupper som innehas för försäljning .. .. .. ..
Avskrivningsdifferens .. .. .. ..
Frivilliga reserver .. .. .. ..
SUMMA SKULDER 330 533 120 59 367 816 9 716 956 399 617 891
Aktiekapital/andelskapital/grundkapital 3 227 166 3 317 482 113 643 6 658 290
Överkursfond 1 157 282 .. .. 1 167 602
Annat eget kapital .. .. .. ..
Övrigt eget kapital 42 346 .. .. 42 346
Ackumulerat annat totalresultat 114 782 88 236 52 974 255 992
Ackumulerade vinstmedel 9 458 751 2 945 954 373 035 12 777 741
Omvärderingsreserver .. .. .. ..
Andra fonder 1 186 298 2 050 908 319 335 3 556 541
(-) Egna aktier .. .. .. ..
Vinst eller förlust som kan hänföras till moderbolagets ägare 1 522 803 444 732 66 983 2 034 518
(-) Förskottsutdelningar .. .. .. ..
Minoritetsintressen [innehav utan bestämmande inflytande] .. .. .. ..
SUMMA EGET KAPITAL 16 707 678 8 847 312 936 289 26 491 280
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 347 240 798 68 215 128 10 653 245 426 109 171
1) .. Uppgift inte tillgänglig, alltför osäker för att anges eller sekretessbelagd

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Tamminen 029 551 2460, Jarkko Kaunisto 029 551 3551, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 18.4.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 4:e kvartalet 2016, Tabellbilaga 2. Inhemska bankers balansräkning 1.1.- 31.12.2016, tusen euro . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2016/04/llai_2016_04_2017-04-18_tau_002_sv.html